Методологічні основи протидії злочинам у сфері економіки

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.31
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Проф Гула Лев
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Аспіранти повинні знати: - сутність методології виявлення, попередження і припиненні злочинів у сфері економіки; - їх наукового тексту та природи виникнення злочинів у сфері економіки; - основні напрями методології криміналістики і оперативно-розшукової діяльності протидії злочинності; - специфіку і сутність методології щодо запобігання злочинності у сфері економіки; - технології та підходи до дослідження наукового тексту; - міждисциплінарний характер предмету вивчення; - практичні технології у криміналістиці і оперативно-розшуковій діяльності та їхня узгодженість із засадами кримінального процесу зх. Протидії злочинам у сфері економіки; - дискурсивний характер використання сучасних методів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності щодо протидії злочинам у сфері економіки; - проблемні аспекти використання засобів і методів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності у виявленні і розкритті злочинів у сфері економіки; - ефективність удосконалення правового забезпечення використання форм криміналістики і оперативно-розшукової діяльності у виявленні і розкритті злочинів у сфері економіки. Вміти: - практично застосовувати засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності у протидії економічній злочинності; - критично оцінювати використання засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності протидії економічній злочинності; - узагальнювати отриманні данні про підготовку та вчинення економічних злочинів за допомогою засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності; - здійснювати виправлення порушених норм комунікативної культури як на рівні дискурсу, так і на рівні юридичного тексту; - здійснювати вибір необхідних засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності щодо виявлення економічних злочинів і оцінювати їх результати; - складати відповідні документи за результатами застосування засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності з виявлення і документування економічних злочинів; - скеровувати матеріали за результатами застосування засобів криміналістики і оперативно-розшукової діяльності до органів досудового розслідування економічних злочинів. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток компетентностей, загальних: - Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях. - Глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад права, розуміння сучасних тенденцій розвитку правової науки. - Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичний аналіз інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. фахових: - Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції - Глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права - Глибинне розуміння сучасних проблем правового забезпечення інформаційної сфери України. - Глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації. - Глибинне розуміння методологічних та прикладних засад правового забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кримінальне право Судова психіатрія Судова медицина Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінального процесу Актуальні питання теорії та практики у галузі судової експертизи Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінології
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Методологічні основи протидії злочинам у сфері економіки», як навчальна дисципліна належить до фундаментальних, нормативних, обов'язкових, професійно-орієнтованих юридичних дисциплін і посідає провідне місце у професійній підготовці юристів. Навчальна дисципліна будується на базі досягнення загального розвитку науки і техніки, практики попередження, виявлення і припинення злочинів у сфері економіки . Траєкторією моніторингу для вивчення є закономірності і тенденції розвитку економічної злочинності, систему її розвитку, актуальні проблеми теорії і практики дослідження доказів які використовуються в судочинстві, вносить пропозиції і рекомендації щодо удосконалення дослідження слідів економічних злочинів. Навчальна дисципліна «Методологічні основи протидії злочинам у сфері економіки», опирається на узагальнення оперативно-розшукової, слідчої, та судової практики. Правова культура є знання закономірностей виникнення механізму вчинення економічних злочинів та удосконалення практики виявлення слідів злочину та їх фіксації з метою використання їх в досудовому розслідуванні.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень аспірантів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Практичні заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів юридичної деонтології. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для аспірантів. СК проводиться у формі заліку за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету. Залік – це форма СК результатів навчання аспіранта з навчальної дисципліни за семестр. На залік (ЗК) виносяться теоретичні питання, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань, за матеріалом, передбаченим робочою навчальною програмою дисципліни. Критерії оцінювання результатів навчання: Практичні заняття -40 Науково - дослідницькі завдання, доповіді на конференціях, реферати, наукові публікації, проекти рішень, активність ВНС,та інше -60 Сумарна кількість балів за всіма видами робіт -100
Рекомендована література: 1. Ортинський В. Особливості планування розслідування злочинів у сфері економіки / Володимир Ортинський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 4–10. 2. Європейський досвід організації системи протидії економічній злочинності [Електронний ресурс] : аналіт. Записка за 2018 рік. – Режим доступу: http://w.w.w. niss.gov.ua. 3.Законодавче забезпечення протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю: зб. норм.-прав. актів. – Львів: ЛА ПІРАМІДА, 2008. – 512 с. 4.Протидія економічній злочинності / П.І. Орлов, А.Ф. Волобуєв, І.М. Осика та ін. – Харків: Нац.ун-твнутр.справ, 2004. – 568 с. 5.Розслідування економічних злочинів: навч. посібник. - 2-ге вид., ПЄре роб. та доп. / М. А. Погорецький, О.О. Вакулик, Д.Б. Сергеева; за редпроф. М. А. Погорецького. - К.: ВД «Дакор», 2015. - 184 с.