Практикум з науково-дослідної роботи у галузі теорії права

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.39
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Кельман Михайло
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Практикум з науково-дослідної роботи у галузі теорії права» аспірант повинен демонструвати такі результати навчання: ІНТ - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях; ЗК3 - здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичний аналіз інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. ЗК4 - уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду і дискусію з широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби. ЗК6 - здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, самовдосконалюватись упродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержані наукові результати. ЗК7 - здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів. ФК1 - Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції ФК2- Глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права. ФК8 - глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації. ФК9 - глибинне розуміння методологічних та прикладних засад правового забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку. ЗН1 – глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури. ЗН3 - знання теоретичних та прикладних проблем реалізації та захисту фундаментальних прав людини у сфері публічного права. ЗН4 - глибинні знання сучасних тенденцій тлумачення права. ЗН6 - глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права. ЗН7- глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. УН1 – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. УН2 – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. УН3 - уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України. УН6 - вести наукову бесіду та дискусію українською та англійською мовами на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття. КОМ1 - уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. КОМ2 - уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. АіВ1 - здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. АіВ2 - здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. АіВ3 - здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна теорія права Методологія сучасного правознавства Фахові правничі дисципліни Правова глобалісти Енциклопедія філософії права Проблеми філософсько-правових наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Практикум з науково-дослідної роботи у галузі теорії права – це наука про плюралізм типів право розуміння та світову юридичну практику. Полем діяльності є те, що право це не лише сукупність норм, але й життєве явище. Право не в кодексах законів чи у судових рішеннях, а у свідомості як всього суспільства так і окремих людей. Мета вивчення навчальної дисципліни «Практикум з науково-дослідної роботи у галузі теорії права» – вдосконалити знання аспірантів, щодо поняття права, яке нерозривно пов’язане з простором і часом, тобто з конкретним людським буттям. Курс передбачає освоєння таких професійних даних, які сприятимуть фазовому становленню майбутнього кандидата наук в оволодінні правом яке функціонує в глибинах життя, рухається в часі і змінюється разом з ним. Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у поглибленні теоретичних знань та формуванні практичних умінь щодо проблем розуміння права, яке без перебільшення можна віднести до вічних. Міжнародний досвід: Workshop on research in the field of theory and law Architect of Justice: Felix S. Cohen and the Founding of American Legal Law's Relations: A Relational Theory of Self, Autonomy, and Law Methodology of Comparative Legal Research https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2015/12/RENM-D-14-00001 DOI: 10.5553/REM/.000010
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється відповідно до Положення про рейтингове оцінювання досягнень здобувачів у Національному університеті «Львівська політехніка». Практичні заняття проводяться на основі закріплення теоретичного матеріалу з набуттям навичок, вмінь та творчих здібностей в майбутній освітньо-науковій та професійно-правовій діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, в пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для здобувачів. СК проводиться у формі заліку за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету.
Рекомендована література: 1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред.. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392с. 2. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права / М.С. Кельман. – К.: Кондор, 2016. – 498с. 3. Кельман М.С. Юридична наука: проблеми методології / М.С. Кельман. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 492с. 4. Білоусова Т. П. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. П.Білоусова, Ю. О. Мареітантов. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 120 с. 5. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 6. Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень: підручник / М. І. Пилипчук, А. С. Григор’єв, В. В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 7. Теорія і практика наукових досліджень / Н. О. Урсу (авт.-упоряд.). – Кам’янець-Подільський, 2004. – 33 с. 8. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушніренко. – К.: Знання, 2006. – 307 с. 9. Кельман М. С. Методологічні проблеми теорії держави і права: курс лекцій / М. С. Кельман. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 124 с.