Філософсько-юридична культура наукового тексту

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.35
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теорії права та конституціоналізму
Лектор: Токарська Антоніна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософсько-юридична культура наукового тексту» аспірант повинен демонструвати такі результати навчання: ІНТ - здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях; ЗК1 - глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад права, розуміння сучасних тенденцій розвитку правової науки. ЗК6 - здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, самовдосконалюватись упродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержані наукові результати. ЗК7 - здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів. ФК1 - Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції ФК2- Глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права. ФК8 - глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації. ФК9 - глибинне розуміння методологічних та прикладних засад правового забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку. ФК11 - глибинне розуміння суті філософсько-правових наукових концепцій. ЗН1 – глибинні знання сучасних світоглядних концепцій праворозуміння, правової свідомості та правової культури. ЗН6 - глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права. ЗН7- глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору. ЗН8 - знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, формування власного наукового світогляду та морально-культурних цінностей. УН1 – застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. УН2 – застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу. УН3 - уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України. АіВ1 - здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення. АіВ2 - здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації. АіВ3 - здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія і практика правознавства Філософія права Фахові правничі дисципліни Світоглядні та методологічні проблеми праворозуміння Енциклопедія філософії права Проблеми філософсько-правових наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Філософсько-юридична культура наукового тексту – це філософсько-правова наука про вдосконалення комунікативних навичок культури творення наукового дискурсу та володіння його технологіями. Філософсько-юридична культура наукового тексту, полем діяльності якої є юриспруденція, із філософсько-правової точки зору претендує на освоєння таких професійних даних, які сприятимуть оволодінню комунікативної культури наукового тексту, умінням творити науковий дискурс, тексти правотворчої і законодавчої діяльності юристів. Філософсько-юридична культура наукового тексту як сфера знань передбачає розвиток лінгвоюридичних якостей юриста, логічність його професійних дій, етику мислення і поведінки тощо. Мета вивчення навчальної дисципліни «Філософсько-юридична культура наукового тексту» – вдосконалити знання аспірантів у галузі сучасної комунікації культури наукового дискурсу, володіння його технологіями. Вони (знання) базуються на основі одержаних освітніх навичок освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». «спеціаліст», «магістр». Курс передбачає освоєння таких професійних даних, які сприятимуть фазовому становленню майбутнього кандидата наук в оволодінні комунікативною культурою наукового тексту, вміннями для створення наукових дискурсів, текстів законодавчої і законотворчої діяльності юристів. Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у поглибленні теоретичних знань та формуванні практичних умінь щодо аналізу комунікативної культури наукового дискурсу юристів. Міжнародний досвід: http://www.gradnet.de/drupal/?q=node/86
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання результатів навчання студента здійснюється відповідно до 100-бальної шкали оцінювання, встановленої в Національному університеті «Львівська політехніка», згідно з Положенням про рейтингове оцінювання досягнень аспірантів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з оцінки ПК результатів навчання упродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні контрольного заходу під час СК. Семінарські заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та розділів дисципліни. На основі активної форми навчання закріплюється теоретичний матеріал, навички та уміння, творчі здібності, формується психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності. Самостійна робота планується як форма навчання, що має на меті надання допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу. Ця форма роботи є основною для аспірантів. СК проводиться у формі заліку за накопичувальною системою, в терміни передбачені графіком навчального процесу Університету. Залік – це форма СК результатів навчання аспіранта з навчальної дисципліни за семестр.
Рекомендована література: 1. Лук’янець В. С. Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури: монографія / В. С. Лук’янець, О. М. Кравченко, Л. В. Озадовська. – К., 2000. – 304 с. 2. Самардак М. М. Філософія науки: напрями, теми, концепції: навч. посібник / М. М. Самардак. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2011. – 204 с. 3. Токарська А.С. Комунікативна стратегія законодавчої і законотворчої діяльності: навч. посіб. / А.С. Токарська – Львів, 2016. – 364 с. 4. Чорнобай О.Л. Основи комунікативної культури юриста: навч. посіб. / О.Л. Чорнобай. – Львів, 2014. – 364 с. 1. Кельман М. С. Методологічні проблеми теорії держави і права: курс лекцій / М. С. Кельман. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 124 с. 2. Білей П. В. Методологія наукових досліджень технологічних процесів: навч. посібник / П. В. білей, Н. Д. Довга, Я. М. Ханик. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2003. – 176 с. 3. Білоусова Т. П. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. П.Білоусова, Ю. О. Мареітантов. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 120 с. 4. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 5. Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень: підручник / М. І. Пилипчук, А. С. Григор’єв, В. В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 6. Теорія і практика наукових досліджень / Н. О. Урсу (авт.-упоряд.). – Кам’янець-Подільський, 2004. – 33 с. 7. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушніренко. – К.: Знання, 2006. – 307 с. 8. Кельман М. С. Методологічні проблеми теорії держави і права: курс лекцій / М. С. Кельман. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 124 с. 9. Керимов Д. А. Методология права. Предмет. Функции, проблемы философии права / Д. А.Керимов. – М.: Аванта+, 2000. – 560 с. 10. Дудченко А. А. основы научных исследований / А. А. Дудченко, Я. А. Дудченко, Т. А. Примак. – К.: Знання, 2001. – 113 с. 11. Алексеев Н. Н. Основы философии права / Н. Н. Алексеев; отв. ред. Г. Г. Бернацкий, В. П. Сальников, Ю. А. Сандулов. – СПб.: Лань, 1999. – 256 с. – (Серия «Классики истории и философии права»). 12. Алексеев С. С. Философия права / С. С. Алексеев. – М.: Норма, 1998. – 336 с. 13. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. / Нац. обществ.-науч. фонд; рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999. 14. Антологія української юридичної думки: в 10 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – К.: Вид. Дім «Юридична книга», 2005. 15. Апель К.-О. Апріорі спільноти комунікації та основи етики. До проблеми раціонального обґрунтування етики та доби науки / Карл-Отто Апель // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: навч. посібник. – К.: Ваклер, 1996. – С. 360–421. 16. Апель К.-О. Дискурсивна етика як політична етика відповідальності у ситуації сучасного світу / К.-О. Апель // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. – К.: Лібра, 1999. – С. 395–412. 17. Апель К.-О. Дискурсивна етика: політика і право / К.-О. Апель; пер. з нім. – К.: Український філософський фонд, 1999. – 74 с. 18. Бачинін В. А. Філософія права: словник / В. А. Бачинін, В. С. Журавський. М. І. Панов. – К.: Ін Юре, 2003. – 408 с. 19. Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / А. М. Васильев. – М.: Юрид. лит., 1976. – 264 с. 20. Гончар К. М. Модель комунікації у філософії культури Р. Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури / К. М. Гончар. – К., 2003. – 16 с. 21. Даниляк Р. П. Концептуальніпідходи до пізнавальної та комунікативної взаємодії я та іншого: методологічний аналіз: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання / Р. П. Даниляк. – Одеса, 2007. – 16 с. 22. Квіт С. Основи герменевтики / С. Квіт. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 191 с. 23. Клепіков А. О. Феномен комунікації в світі культури: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури / А. О.Клепіков. – К., 1996. – 27 с. 24. Ллойд Д. Идея права / Д. Ллойд; пер. с англ. М. А. Юмашевой, Ю. М. Юмашева; науч. ред. Ю. М. Юмашев. – М.: ЮГОНА, 2002. – 416 с. 25. Мінаков М. А. Питання про досвід у формуванні феноменологічної герменевтики: відповідь з позицій трансцендентальної філософії / М. А. Мінаков // Практична філософія. – 2004. – № 1. – С. 167–174. 26. Петрушенко В. Філософський словник: терміни персоналії, сентенції / В. Петрушенко. – Львів: Магнолія-2006, 2011. – 352 с. 27. Пирс Ч. С. Начала прагматизма / Ч. С. Пирс. – СПб.: Изд-во «Алетейя», 2000. – 186 с.