Правова статистика у кримінологічних та кримінально-правових дослідженнях

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.32
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Лектор: професор Гумін Олексій Михайлович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: • глибинні знання методологічного забезпечення єдності судової практики у процесі застосування адміністративного, кримінального та кримінально-процесуального права; • глибинні знання правового забезпечення входження України до єдиного європейського наукового та інноваційного простору; • застосовувати одержані знання з різних предметних сфер права для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження; • застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення єдності прав людини, демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу; • уміння планувати і проводити порівняльно-правові дослідження, виявляти сучасні тенденції і напрями розвитку правової системи України; • застосовувати знання про закономірності взаємозв’язку національного та міжнародного права; • здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення; • здатність формулювати власні авторські висновки, пропозиції та рекомендації; • здатність усвідомлювати та нести особисту відповідальність за одержані результати дослідження.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: • Профілактика злочинів, • Кримінальне право, • Кримінологія.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст навчального модуля: Предмет, метод та значення правової статистики у кримінологічних та кримінально-правових дослідженнях. Статистичне спостереження й облік злочинів у правоохоронних органах. Статистичні зведення, групування та аналіз у кримінологічних та кримінально-правових дослідженнях. Абсолютні, відносні, середні величини та їх використання у кримінологічних і кримінально-правових дослідженнях. Динамічні ряди та їх використання у кримінологічних і кримінально-правових дослідженнях. Загальна характеристика стану злочинності та кримінологічних аналіз окремих видів злочинів в Україні. Методика розроблення прогнозів криміногенної ситуації та підготовки типових планів профілактики злочинів
Методи та критерії оцінювання: Форми та методи навчання: лекції, семінарські, практичні заняття, самостійна робота Методи і критерії оцінювання: • усне та псиьмове опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Правова статистика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ.навч. закл. / За ред. В. В. Голіни. – Х.: Право, 2008. – 196 с. 2. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Василевич В. В. та ін.; За заг. О. М. Джужи.- К.: Атіка, 2008.- 392 с. 3. Кальман О. Г. Статистичний облік і звітність у правоохоронних органах України : наук.-практ. посіб. / Кальман О. Г., Христич І. О. – Х.: ІВПЗ АПрН України : Гимназия, 2002. – 140 с. 4.Правовая статистика и статистическая юриспруденция 2015 / Матвеев Илья Викторович, Савченко Дмитрий Александрович, Ульянова Вера Владимировна 5.Предмет правовой статистики и статистической юриспруденции 2015 / Савченко Д.А. 6.Характеристики Статистичні методи на основі Microsoft Excel 2016. Навчальний посібник 7. Маргарита Акуліч Статистика в таблицах, формулах и схемах 2009 128 с