Практикум з науково-дослідної роботи у галузі кримінального процесу

Спеціальність: Право
Код дисципліни: 8.081.00.M.38
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Кримінальне право і процес
Лектор: Проф. Канцір Володимир
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Аспіранти повинні знати: - ефективні методики та підходи до науково-дослідній роботі в галузі кримінального процесу; - історію розвитку процесуального права та його витоків; - чинне кримінальне процесуальне законодавство; - наукові концепції та тенденції щодо процесуального права в Україні; - структуру і повноваження органів, які реалізують кримінально-процесуальне законодавство, форми і методи реалізації; - практику застосування процесуального законодавства, практичну діяльність органів слідства, прокурора, суду, адвоката-захисника в кримінальному судочинстві; - процесуальні засоби профілактики злочинів; - основні проблеми кримінальної процесуальної доктрини і практики, а також перспективу дальшого розвитку і удосконалення кримінального процесу. - гарантії, функції й форми кримінального провадження; - процесуально – правовий зміст стадії кримінального процесу; - основні процесуальні строки та витрати; - поняття та види суб’єктів (учасників) кримінального провадження їх процесуальне становище; - закордонний довід щодо провадження досудового розслідування та судового розгляду та їх удосконалення. Вміти: - застосовувати усі відомі сучасній науці методи дослідження проблемних питань в галузі кримінального процесу; - проводити узагальнення історичних, статистичних та шляхом інтерв’ювання напрацювань, з позиції доцільності та ефективності пропонувати впровадження та апробацію; - правильно розуміти, тлумачити і застосовувати норми кримінального процесуального закону; - формулювати різнопланові рекомендації, що стосуються усього провадження у справі; - всебічно, повно, об’єктивно і швидко встановлювати всі необхідні обставини кримінальної справи; - розробляти способи і методи доказування й встановлення істини у кримінальних справах на практиці; - застосовувати в кримінальному процесі досягнення науки і техніки, а також передовий досвід у науково-пошуковій діяльності, практичної роботи правоохоронних органів, використовувати сучасні методи наукової організації праці слідчого, прокурора, судді, адвоката у сфері кримінального судочинства; - аналізувати теоретичні розробки у сфері процесуального права та робити самостійні висновки. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у аспірантів компетентностей загальних: - Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівнях. - Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичний аналіз інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. - Уміння виявляти ораторську та риторичну майстерність при презентації результатів наукових досліджень, вести фахову наукову бесіду і дискусію з широкою науковою спільнотою та громадськістю українською мовою, формувати наукові тексти в письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття, використовувати прогресивні інформаційно-комунікаційні засоби. - Здатність бути цілеспрямованим та наполегливим, самовдосконалюватись упродовж життя, усвідомлювати соціально-моральну відповідальність за одержані наукові результати. - Здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів. Компетентностей фахових: - Глибинне розуміння правових механізмів забезпечення і захисту прав і свобод людини, світоглядних і методологічних проблем праворозуміння в контексті глобалізації та євроінтеграції. - Глибинне розуміння закономірностей становлення та розвитку держави і права України на різних етапах її історії. - Глибинне розуміння проблем формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права; співвідношення й взаємодії національного та міжнародного права. - Глибинне розуміння методологічних та прикладних засад правового забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку. Глибинне розуміння сучасних проблем правового забезпечення інформаційної сфери України. - Глибинне розуміння фундаментальних та прикладних проблем наукового забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією, реформування органів кримінальної юстиції України в умовах євроінтеграції та глобалізації. - Глибинне розуміння методологічних та прикладних засад правового забезпечення в галузі національної безпеки та міжнародного правопорядку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінального права; Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінально-виконавчого права. Актуальні питання теорії та практики у галузі криміналістики та оперативно-розшукової діяльності; Актуальні питання теорії та практики у галузі кримінального процесу.
Короткий зміст навчальної програми: «Практикум з науково-дослідної роботи в галузі кримінального процесу», як навчальна дисципліна, належить до професійно-орієнтованих юридичних дисциплін і посідає провідне місце у професійній підготовці науковців - юристів. Навчальна дисципліна будується на базі процесуального права, практики його застосування і науки кримінального процесу. З позиції науково-пошукової, дослідної та апробаційної роботи, вона обстежує чинне процесуальне законодавство, процесуальну діяльність і процесуальні правовідносини, теорію й історію кримінального процесу. Траєкторією моніторингу для вивчення є закономірності і тенденції розвитку кримінального процесу, систему його принципів, актуальні проблеми теорії і практики кримінального процесу, ефективність процесуальної форми і процесуальних гарантій правосуддя, особливості статусу окремих учасників процесу, проблеми забезпечення прав і свобод людини при здійсненні судочинства, вносить пропозиції і рекомендації щодо удосконалення процесуального права та практики його застосування. Вона опирається на узагальнення слідчої, судової, прокурорської і адвокатської практики. Предметом дисципліни є опосередком науково-пошукової, дослідної та апробаційної роботи, виявити та обстежити закономірності процесуального права, процесуальної діяльності та процесуальних правовідносин, шляхи удосконалення концептуальної моделі правосуддя, особливості й тенденції розвитку теорії та історії кримінального процесу.
Методи та критерії оцінювання: Методами оцінювання знань (успішності навчання) виступають: проведення попереднього, поточного і підсумкового контролю знань аспірантів. Попередній контроль являє собою діагностику вхідного рівня знань, який дає змогу визначити наявний рівень знань аспірантів на початку вивчення дисципліни чи на початку вивчення конкретної теми. Формою попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на першому семінарському занятті з метою оцінки залишкових знань аспірантів, отриманих під час вивчення циклу дисциплін на попередніх рівнях освіти. Попередній контроль у виді перевірки і оцінки залишкових знань проводиться також через деякий час на початку наступного семінарського заняття. Вхідний контроль знань проводиться у формі письмової роботи з визначення певних понять, категорій чи процесуально - правових явищ протягом 10 – 15 хвилин на початку заняття. Оцінка вхідного контролю знань аспірантів зараховується до оцінки за семінарське чи практичне заняття. Поточний контроль знань є органічною частиною всього навчального процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального матеріалу з дисципліни. Оцінювання знань аспірантів на основі даних поточного контролю знань відбувається за допомогою контролю активності роботи під час вивчення програмного матеріалу дисципліни, включаючи відповіді на семінарських заняттях, підготовка доповідей, повідомлень та аналітичних матеріалів тощо. Поточний контроль на семінарських заняттях проводиться з метою вияснення готовності аспірантів до занять у таких формах: - фронтального стандартизованого усного опитування аспірантів за основними питаннями семінару; - фронтальної перевірки виконання домашніх завдань; виклику окремих аспірантів для самостійного розв'язування практичних завдань чи ситуацій; - бліц - опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх аспірантів або вибіркове опитування частини присутніх. Запитання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь. При бліц-опитуванні кожен аспірант має право відповісти лише один раз; - інше. Самостійна та індивідуальні робота аспірантів передбачає цілеспрямований пошук ефективних способів вивчення дисципліни, свідоме ставлення та послідовність в роботі, вміння використовувати наявну літературу і нормативну базу, планувати власну роботу. Підсумковим контролем рівня знань аспірантів виступає проведення заліку. До складу завдань залікової роботи, відповідно до специфіки включаються: - тестові завдання різних рівнів складності, - теоретичне питання нормативного або проблемного характеру. Критерії оцінювання результатів навчання: Практичні заняття - 40 Науково - дослідницькі завдання, доповіді на конференціях, реферати, наукові публікації,проекти рішень, активність ВНС, та інше - 60
Рекомендована література: Слідчі (розшукові) дії: навч. посібник / О.В. Авраменко, Р.І. Благута, Ю.В. Гуцуляк та ін.; за заг. ред. Р.І. Благути, Є.В. Пряхіна. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 416 с. Кримінальний процес України: навч. посібник / за заг. ред. проф. В. С. Канціра. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 371 с Письменний Д., Удалова Л., Рожнова Д. Кримінальний процес. Альбом схем. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 406 с.URL: доступу:www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/kkp/kpr_pitan_vidp.pdf;www.collegechnu.cv.ua/images/Books/Pravo/trudpravo.pdf Кримінальний процес : підруч. Бойко О.П., Гаркуша А.Г., Захарко А.В., Литвинов В.В., Рогальська В.В., Сербін М.М., Солдатенко О.А., Федченко В.М., Черняк Н.П. Кер. авт. кол. д-р юрид. наук, доц. О.Ф. Кобзар. У 2-х частинах. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. 337 с.URL: http://er.dduvs.in.ua/bitstream /123456789/2087/1/Крим_проц_підр_Т1_%202.pd ПогорецькийМ.А., Кучинська?О.П.Процесуальнідокументидосудовогорозслідування (слідчого, адвоката, судді).Алерта. 2018.274 с.