Фундаментальні засади екологічної біотехнології

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 8.101.00.O.3
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: К.т.н., доцент Попович Олена Романівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Наявність глибоких обгрунтованих знань в галузі екологічної біотехнології; детальне розуміння процесів, що протікають в екосистемах за умов сталого розвитку та техногенних стресів; принципи вирішення екологічних проблем біотехнологічними методами. • Знання сучасного стану, засад і принципів екологічної, біологічної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища на міжнародному, міждержавному, державному та регіональних рівнях. • Демонструвати наукові погляди при оцінці впливу на живі системи і біологічне різноманіття біотичних та абіотичних факторів локального та глобального походження. • Здатність самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв'язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. • Уміння описати закономірності надходження, розподіл та міграцію техногенних полютантів у конкретних екосистемах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інноваційні технології утилізації промислових та побутових відходів; • Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля.
Короткий зміст навчальної програми: Розвиток та сфери застосування біотехнології. Методи підготовки об’єктів Характери біотехнологічних процесів. Відмінності та спільності між біотехнологічними та хіміко-технологічними процесами. Система біомоніторингу. Біоіндикація та біотестування довкілля. Класифікація забруднень. Типи біосистем очищення стоків. Аеробні методи очищення стічних вод. Анаеробні методи очищення стічних вод. Специфіка біоочисних комплексів виробництв. Очищення стічних вод за допомогою біофільтрів, полів фільтрації. Досягнення екологічної біотехнології.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Пирог Т.П. Ігнатова О.А. Загальна біотехнологія Підручник.-К.: НУХТ, 2008. – 485 с. 2. О.В. Швед, О.Б. Миколів, О.З. Комаровська-Пороховець, В.П.Новіков. Екологічна біотехнологія. Навчальний посібник; у 2 кн. – Львів: Видавництво Національного університета Львівська політехніка, 2010. ? 368 с. 3. Яворська Г.В., Гудзь В.М., Гнатуш С.О. Промислова біотехнологія: Навчальний посібник. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2002. – 256 с.