Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 8.101.00.O.8
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: Д.т.н., професор Сабадаш Віра Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміння принципів дослідження і моделювання явищ та процесів в складних динамічних екологічних та природоохоронних системах; методів розрахунку ареалу забрудненості викидами / скидами із сукупності розсереджених джерел; • уміння здійснювати обробку результатів моніторингу, дослідження і аналіз залежностей, побудову прогнозів; • здатність самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв'язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; • уміння обрати та використовувати готові програмні засоби (математичні пакети програм) для аналітичного розв'язання задач, які є моделями явищ і процесів в складних динамічних екологічних та природоохоронних системах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фундаментальні засади екологічної біотехнології; • Інноваційні технології утилізації промислових та побутових відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна характеристика методів наукового екологічного прогнозування. Нормування викидів і скидів як засіб управління станом довкілля. Основні задачі нормування викидів. Рівні нормування - локальний, регіональний і міжнародний. Елементи теорії процесів переносу і розсіювання забруднень в атмосфері і у водному середовищі. Статистичні моделі розсіювання з точкових джерел. Розсіювання газових викидів через високі труби. Вплив стану атмосфери на розсіювання газових викидів з високих джерел. Емпірична методика розрахунку ефективності розсіювання газових викидів у атмосфері. Принципи розрахунку поля забрудненості викидами із сукупності розосереджених джерел; перетворення координат. Особливості нормування забруднення річок і водоймищ стічними водами. Теоретичні основи розсіювання забруднень і самоочищення водного середовища. Особливості розсіювання скидів стічних вод у відкриті водойми (озера, водосховища, прибережну смугу моря).
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Allen, P. M. (2012). Cities and regions as self-organizing systems: models of complexity. Routledge. 2. Jorgensen, S. E. (2017). Handbook of environmental and ecological modeling. CRC Press. 3. Jorgensen, S. E., Chon, T. S., & Recknagel, F. (2009). Handbook of ecological modelling and informatics. Wit Press.