Інноваційні технології утилізації промислових та побутових відходів

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 8.101.00.O.7
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: К.т.н., доцент Попович Олена Романівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Розуміння методів та технологічних схем утилізації твердих відходів, принципів проектування полігонів побутових відходів та технологій розміщування промислових відходів; • уміння інтегрувати існуючі методики та методи досліджень в сфері поводження і утилізації твердих відходів споживання та виробництва; • здатність самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички; • Уміння розробити алгоритм розв'язання науково-прикладної задачі та ініціювати оригінальний дослідницько-інноваційний технологічний проект, який має новизну, теоретичну і практичну цінність, сприяє розв'язанню значущих наукових чи безпекових проблем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фундаментальні засади екологічної біотехнології; • Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація і характеристика відходів. Організація системи поводження з відходами. Склад, властивості і обсяг ТПВ, що враховуються при виборі промислової технології їх переробки. Основні положення проектування полігонів для знешкодження та захоронення твердих побутових відходів. Знешкодження ТПВ на сміттєспалювальних заводах. Основні напрями поводження з промисловими відходами .Сучасне рішення проблем утилізації відходів.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1.Закон України „Про відходи” від 05.03.1998 р. № 187/98 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36 - 37. – Ст. 242. 2.Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов. Харьков, 2007.–288 с 3.Сапожникова Г.П. Концепция мусорной цивилизации: пути решения проблемы отходов, Издательство: М: "Оксфам" , 2010 С.108. 4.Бенуа Плеж. Як розробити місцевий план поводження з ТПВ / Бенуа Плеж // Відходи виробництва та споживання : зб. – К., 2006. – Вип 1. – С. 155 - 158.