Теоретичні основи природоохоронних технологій, частина 1

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 8.101.00.M.20
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: Д.т.н., професор Дячок Василь Володимирович.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі екології та охорони навколишнього середовища завдяки застосуванню методів та способів очищення середовищ від полютантів, а також типових технологій промислових очисних споруд різного виду складності та створювати технології, які є ефективними, економічно обгрунтованими, екологічно безпечними та ресурсозберігаючими; • володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі природничих наук та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей; • здатність самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв'язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; • уміти розробити алгоритм розв'язання науково-прикладної задачі та ініціювати оригінальний дослідницько-інноваційний технологічний проект, який має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність, та сприяє розв'язанню значущих наукових чи безпекових проблем; • уміння розробити заходи зниження негативного впливу планованого об'єкту на стан довкілля та здоров'я населення, які необхідно враховувати при оцінці наслідків впливу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фундаментальні засади екологічної біотехнології; • Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля. • Інноваційні технології утилізації промислових та побутових відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи природоохоронних технологій - дисципліна, яка займається вивченням різновидностей процесів, обладнання та технологій очищення промислових викидів від механічних та хімічних включень, які зводиться до освоєння значної кількості типових технологій, методів та способів, з яких можуть бути синтезовані промислові очисні споруди різного виду складності. В переліку розділів дисципліни вивчаються механічні, фізичні, фізико-хімічні, хімічні та біологічні методи очищення промислових викидів; найпростіші методи та способи контролю забрудненості навколишнього середовища; машини, апарати, обладнання та технологічні схеми для реалізації методів та способів очищення. Виробляються навики розрахунку та проектування обладнання для здійснення технологічного процесу запобігання забруднення навколишнього середовища. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати, що сучасні взаємовідносини людського суспільства і природи характеризуються таким впливом господарської діяльності людини на оточуюче середовище, який спричиняє катастрофічне виснаження природних ресурсів, руйнівні процеси в біосфері, які порушують екологічну рівновагу не тільки в локальних, а й глобальному масштабі.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • Контрольна робота (70%)
Рекомендована література: 1. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод/ за заг. редакцією проф. А.К.Запольського/. -К.: Лібра, 2000. –552 с. 2. Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. -К.: Вища школа, 1993. –227 с. 3. Балабеков О.С., Балтабаев Л.Ш. Очистка газов в химической промышленности. Процессы и аппараты. -М.: Химия, 1991. –251 с. 4. Торошечников Н.С., Родионов А.И., Кельцев Н.С., Клушин В.И. Техника защиты окружающей среды. –М.: Химия, 1981. –368 с. 5. Дячок В.В., Мартиняк О-Р.В. Методичні вказівки до практичних занять. Методична розробка. - Львів, 2009. -25 с.