Вимірювально-інформаційні технології в екологічному управлінні

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 8.101.00.M.17
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: Д.т.н., професор Сабадаш Віра Василівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміння теоретичних засад, що лежать в основі методів досліджень стану навколишнього середовища, інформаційне забезпечення та методологія проведення польових та камеральних досліджень; • уміння здійснювати обробку результатів моніторингу, дослідження і аналіз залежностей, побудову прогнозів; • уміння обрати та використовувати готові програмні засоби (математичні пакети програм) для аналітичного, графічного, чисельного розв'язання математичних задач, які є моделями явищ і процесів в складних динамічних екологічних та природоохоронних системах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фундаментальні засади екологічної біотехнології; • Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля.
Короткий зміст навчальної програми: Введення в інформаційні технології. Поняття про інформаційні системи (ІС), їх класифікація. Зміст і етапи інформаційно-вимірювальних технологій. Поняття про інформаційно-вимірювальні системи (ІВС), їх призначення, узагальнена структурна схема. Основні типи інформаційних вимірювальних систем. Принципи організації системи вимірювання. Технологія синтезу систем геоінформаційного моніторингу. ГІС. Тенденції в глобальній екоінформатиці. Системи управління базами даних. Універсальна інформаційно-вимірювальна система екологічного моніторингу.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Посудін Ю.І. Практикум з методів вимірювання параметрів навколишнього середовища/ Посудін Ю.І. К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2007. - 226 с. 2. Посудін Ю.І. Біофізика і методи аналізу навколишнього середовища/ Посудін Ю.І.К.: 2011. -296 c. 3. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища/ Масікевич Ю.Г., Гринь С.О., Герецун Г.М. та ін. Чернівці, Зелена Буковина, 2005. - 341 с.