Методологічні засади оцінки впливу на навколишнє середовище

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 8.101.00.M.19
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: К.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Уміння обирати альтернативи об’єктів господарської діяльності з метою недопущення надмірного навантаження на довкілля регіону. 2. Уміння розробляти проект техногенного об’єкту із дотриманням усіх вимог та норм чинного екологічного законодавства. 3. Демонструвати наукові погляди при оцінці впливу на екосистему біотичних та абіотичних факторів локального і глобального походження. 4. Уміння розробити заходи зниження негативного впливу планованого об'єкту на стан довкілля і здоров'я населення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фундаментальні засади екологічної біотехнології; • Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля.
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні засади здійснення екологічної оцінки. Порядок погодження, експертиза та затвердження інвестиційно-проектної документації в Україні. Методологія прийняття рішень та вибору альтернатив у національній системі екологічної оцінки. Оцінка впливів на навколишнє природне середовище. Оцінка впливів на навколишнє соціальне середовище. Оцінка впливів на навколишнє техногенне середовище. Шляхи мінімізації впливів виробничого об’єкту на навколишнє середовище та їх наслідків. Контроль якості процедури екологічної оцінки.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • Контрольна робота (70%)
Рекомендована література: 1. Я.О.Адаменко Оцінка впливів на навколишнє сердовище. Навчальний посібник. // Івано-Франківський націон. Техн. Ун-т нафти і газу - 2014 – 284 с. 2. Environmental Impact Assessment Training Manual. // Canada, Winnipeg, Manitoba © International Institute for Sustainable Development -2016 - IISD.org 3. Barry Sadler and Mary McCabe. Environmental Impact Assessment Training Resource Manual // The Institute of Environmental Management and Assessment Centre for Environmental Assessment and Management, UK ; Environment Australia (formerly the Environment Protection Group), Canberra Australia; UNEP International Working Group on EIA and under the direction of Hussein Abaza, UNEP/Economics and Trade Branch, Geneva. 2002 – 600 р.