Екологічний аудит територій та виробництв

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 8.101.00.M.23
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: К.т.н., доцент Одноріг Зоряна Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. здатність проводити ранжування визначених проблем (невідповідностей) в ході аудиту за ступенем їх пріоритетності чи екологічної небезпечності; 2 . знати порядок проведення екологічного аудиту техногенних об'єктів; 3. Вміння використовувати законодавчі акти в сфері екологічного аудиту, що регулюють екологічну політику на міжнародному, міждержавному, державному та регіональному рівнях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фундаментальні засади екологічної біотехнології; • Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля.
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні основи здійснення екологічного аудиту. Особливості екологічного аудиту як складової екологічного менеджменту. Схема екологічного аудіювання EMAS (СЕМА). Типовий процес екологічного аудиту згідно міжнародних стандартів. Спеціальні сфери застосування екологічного аудиту в Україні. Права та обов’язки аудиторів. Реєстр екологічних аудиторів. Проведення екологічного аудиту на підприємстві. Екологічний аудит територій.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • Контрольна робота (70%)
Рекомендована література: 1. Екологічний аудит: конспект лекцій. / Чернякова О.І. – Одеса: ОДЕУ, 2011. – 136 с. 2. Екологічний менеджмент і аудит: конспект лекцій. / Є.Г.Пономаренко, О.С.Ломакіна. – Харків: ХНУМГ, 2017. – 64 с. 3. Екологічний менеджмент і аудит: навч. пос. / Н.Андрусяк. – Чернівці: Видавничий дім „РОДОВІД”, 2013. – 195с. 4. Auditor: Richard Johnson. Independent Environmental Audit – SSD Construction Compliance Report. LINDFIELD LEARNING VILLAGE MARCH 2019 – 93 р.