Педагогічний практикум

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 8.101.00.O.21
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: К.т.н., доцент Захарко Ярослава Михайлівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів у науково-педагогічній діяльності; • здатність до самовдосконалення та дії в нових ситуаціях, креативність, бути відповідальним громадянином, усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, здатність оцінювати соціальну значимість результатів своєї діяльності; • здатність організовувати педагогічну роботу на основі особистісно орієнтованого підходу, формувати зміст виховання, спираючись на варіативність, гнучкість форм і методів виховання, діагностування та розвивати творчі здібності особистості; • уміння творчо та обґрунтовано готувати навчально-методичні матеріали, організовувати організаційно-педагогічну і логічну структуру лекційних, лабораторних та практичних завдань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Фундаментальні засади екологічної біотехнології. • Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля. • Інноваційні технології утилізації промислових та побутових відходів.
Короткий зміст навчальної програми: Використання сучасних ефективних методів навчання, викладання та виховання для соціально-культурного розвитку студентів. Майстерність ефективного спілкування з студентами на професійному та соціальному рівнях. Сучасні інформаційні технології педагогічних теоретично- методичних положень для організації проведення аудиторних і позааудиторних занять. Ораторська та риторична майстерність під час презентації результатів наукових досліджень. Ораторська майстерність для публічного представлення і захисту наукових результатів, публічного виступу на вітчизняних та міжнародних наукових форумах, конференціях і семінарах. Педагогічна майстерність та професійні вміння майбутніх вчених та викладачів вищої школи.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%) • Контрольна робота (70%)
Рекомендована література: 1. Дубасенюк О.А., Іванченко А.В. Практикум з педагогіки: навчальний посібник/ Житомир: Житомир, держ. пед. ун-т, 2002. 2. Дєніжна С.О., Сова М.О. Практикум з основ педагогічної майстерності: навчальний посібник Київ: Вид. центр НУБіПУ, 2010. 3. Сластенина В. А. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие М. Академия, 2011.