Сучасна органічна хімія

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.O.3
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Органічна хімія
Лектор: Будішевська О.Г.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен продемонструвати такі результати навчання: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Фахівець повинен знати: 1. Принципи сучасної класифікації та номенклатури органічних сполук. 2. Теорії хімічної будови, ізомерії, реакційної здатності та перебігу хімічних реакцій органічних сполук 4. Теорії механізмів перебігу реакцій органічних сполук. 5. Наукову основу сучасних методів аналізу органічних сполук, їх виділення, очищення та ідентифікації органічних сполук.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні обов'язкові навчальні дисципліни: 1. Органічна хімія. 2. Фізична і колоїдна хімія. Супутні навчальні дисципліни: 1. Хімічна термодинаміка.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Сучасна оганічна хімія» присвячений вивченню основ сучасної теорії хімічної будови органічних речовин, зв’язку хімічної будови з реакційною здатністю та властивостями речовин, вивченню механізмів перетворення органічних речовин та особливостей перебігу найважливіших реакцій, вивченню теорій сучасної органічної хімії, які існують у сучасній світовій науковій літературі, які стосуються механізмів перебігу реакцій органічних речовин, сучасних поглядів на хімічну будову, вивчення сучасних методів аналізу органічних речовин.
Рекомендована література: 1. Ю.О.Ластухін, С.А.Воронов. Органічна хімія. Вид. “Центр Європи”. 2004 р. 2. Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций. -М.: Мир, 1977. 3. Джилкрист Т., Старр Р. Органические реакции и орбитальная симметрия. - М.: Мир, 1976. 4. Днепровский А.С., Темникова Т.И. Теоретические основы органической химии.- Л., "Химия", 1991. 5. Кери Ф., Сандберг Р. Углубленный курс органической химии. - М.: Химия. 1981. 6. Мандельштам Т.В. Стратегия и тактика органического синтеза. - Л.: "Химия", 1989. 7. Марч Дж. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура, тт. 1 - 4. - М.: Мир, 1988. 8. Нейланд О.Я. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 1990. 9. Пожарский А.Ф. Теоретические основы химии гетероциклов. -М.: "Химия", 1985. 10. Потапов В.М. Стереохимия. - М.: Химия, 1988. 11. Райд К. Курс физической органической химии. - М.: Мир, 1972. 12. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии, тт. 1 и 2.- М.: Мир, 1978. 13. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. - М.: Химия, 1991. 14. Стрейтвизер Э. Теория молекулярных орбиталей.- М.: Мир, 1965. 15. Терней А. Современная органическая химия. В 2 т. - М.: Мир, 16. Seebach D. Organic Synthesis – Where now? Angew. Chem. Int. Ed. Engl.- Vol. 29, N11, p. 1320-1367 (1990). 17. Smith W.A., Bochkov A.F., Caple R. Organic Synthesis. The Science Behind the Art.- Cambridge: RSC, 1998. 18. J.A.Joule, K.Mills. Heterocyclic chemistry. Fifth edition – Wiley, 2010. 19. David Klein. Organic chemistry. – John Wiley and Sons, 2012. – 1381 p. 20. Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія (у трьох книгах).-Харків, “Основа”. 1996.
Методи і критерії оцінювання: Екзаменаційний контроль: письмова компонента - 60 балів усна компонента - 40 балів. Разом за дисципліну - 100 балів.