Сучасні інструментальні методи аналізу неорганічних речовин

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.22
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: доцент, к.т.н. Полюжин І.П.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання явищ, що лежать в основі певних інструментальних методів аналізу хімічного складу неорганічних речовин; - знання закономірностей, що зв’язують будову сполуки та її кількість з певними параметрами аналітичного сигналу; - уміння застосовувати знання теорії та практики сучасних інструментальних методів аналізу до вирішення реальних завдань з визначення хімічного складу неорганічних речовин, а також вибору оптимальних умов для пробопідготовки та отримання аналітичного сигналу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасна органічна хімія Хімічна термодинаміка Сучасні методи ідентифікації органічних сполук Гетерогенний каталіз Теорії розчинів та фазова рівновага для аспірантів
Короткий зміст навчальної програми: Можливості сучасних інструментальних методів аналізу для дослідження хімічного складу неорганічних речовин. Представлення результатів аналізу хімічного складу. Невизначеність вимірювання. Пробопідготовка – перший етап аналітичного процесу. Рентгенофлюоресцентний аналіз. Рентгеноструктурний аналіз. Термогравіметрія. Атомний емісійний спектральний аналіз. Атомний абсорбційний спектральний аналіз. Молекуляна абсорбційна спектроскопія в інфрачервоній ділянці для дослідження неорганічних речовин. Молекуляна абсорбційна спектроскопія у видимій та ультрафіолетовій ділянці для дослідження неорганічних речовин. Електронний парамагнітний резонанс. Електрохімічні методи аналізу та їх класифікація згідно IUPAC. Кондуктометричні методи аналізу. Потенціометричні методи аналізу. Вольт-амперометричні методи аналізу. Мас-спектрометрія неорганічних речовин. Іонообмінна хроматографія для розділення та визначення катіонів та аніонів у водних розчинах.
Рекомендована література: 1. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. Т. 1, 2 / Под ред. Ю. А. Золотова. – М.: Мир, АСТ, 2004. – Т. 1. – 608 с., Т. 2. – 728 с 2. Мінаєва В. О. Хроматографічний аналіз. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 284 с 3. Мінаева В.О. Методи концентрування неорганічних речовин / В.О. Мінаева. Навч-мет. посібник. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 313 с. 4. Отто М. Современные методы аналитической химии (в 2-х томах) Том 2. Москва: Техносфера, 2004. - 288с. 5. Пентин Ю. А., Вилков Л. В. Физические методы исследования в химии. — Москва: Мир, ООО «Издательство АСТ», 2003. —683 с. 6. Inorganic Mass Spectrometry (Fundamentals and Applications) -Edited by Christopher M. Barshick, Douglas C. Duckworth, David H. Smith (Oak Ridge National Laboratory Oak Ridge, Tennessee) Marcel Dekker, Inc. New York • Basel – 2000. – 512 p. 7. High Performance Chelation Ion Chromatography / Pavel N. Nesterenko, Phil Jones, Brett Pauli – RSC Chromatography Monographs No. 14 - The Royal Society of Chemistry, 2011.– 303 p. 8. Ion Chromatography / James S. Fritz and Douglas T. Gjerde – Fourth edition. - WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim – 2009. –377 p. 9. Mass Spectrometry of Inorganic, Coordination and Organometallic Compounds: Tools - Techniques – Tips / William Henderson, J. Scott McIndoe . –John Wiley & Sons Ltd, 2005.- 271 p. 10. Handbook of Soil Analysis Mineralogical, Organic and Inorganic Methods / Marc Pansu, Jacques Gautheyrou - Springer Berlin Heidelberg New York, 2006. – 993 p.
Методи і критерії оцінювання: Екзаменаційний контроль (письмова 60 % і усна компонента 40 %).