Методи тонкого органічного синтезу

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.19
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: професор Лубенець В.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Уміння виокремити основні підходи до планування роботи з синтезу та виділення органічних речовин, основні методи конструювання органічних молекул, основи ретросинтетичного аналізу; • Уміння використовувати комплекс знань про методи та прийоми тонкого органічного синтезу для планування синтезу модельних сполук; • Уміння планувати і проводити функціоналізацію органічних сполук та використовувати особливі методи в препаративній органічній хімії (одержання і перетворення функціональних груп; особливі методи синтезу: методи введення захисних груп, хемо-, та регіо- стереоселективні реакції, краун-ефіри в органічному синтезі, синтез аналогів природних сполук, біологічно активних речовин); • Вміти описати принципову схему синтезу, готувати прилади до роботи, перевіряти їх показники; проводити аналіз вихідних та цільових речовин; робити порівняльну характеристику методів, які можна використовувати для аналізу цільової речовини; підбирати реагент; підбирати умови проведення синтезу; грамотно оцінювати результати аналізу; добре володіти навичками роботи з довідковою літературою.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Методи органічного синтезу Кореквізити Сучасні методи ідентифікації органічних сполук, Оцінка якості медичних та фармацевтичних технологій (якість ЛЗ, якість лікування)
Короткий зміст навчальної програми: Застосовувати сформовані цілісні уявлення про тонкий органічний синтез для пошуку нових лікарських субстанцій, сформувати чіткі уявлення щодо стратегії і тактики сучасного тонкого органічного синтезу на основі теоретичних основ органічної хімії та механізмів органічних реакцій, оволодіти стратегією розділення та розпізнавання трансформерів, вміння застосовувати фізико-хімічні методи дослідження для ідентифікації органічних сполук у лабораторних умовах, виявляти відповідність між структурою речовини, її фізико-хімічними властивостями, реакційною здатністю та методами її синтезу.Ця дисципліна забезпечує здатність застосовувати теоретичні знання та навики складних хімічних експериментів під час препаративного синтезу органічних речовин та одержання цільових біологічно активних сполук та організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.
Рекомендована література: 1 Р.П. Евстигнеева. Тонкий органический синтез. М.: Химия, 1991. 2 В.О. Ковтуненко. Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему. Вид.-торгова фірма “Перун “Київ-Ірпінь,1997. 3 В. Ковтуненко. Загальна стереохімія. – Київ: ЗАТ «Невест»,2001.-340 с. 4 Кипер Р.А. Физико-химические свойства веществ. «Прондо», 2013. 5 Knochel P., Molander G. A. Comprehensive Organic Synthesis II. Elsevier, 2014 6 Kotz J. et al. Chemistry and Chemical Reactivity (8th ed.). «eBook», 2012
Методи і критерії оцінювання: • поточний контроль: письмово-усного контролю та захисту практичних робіт - – 20 балів; • підсумковий контроль - 80 балів ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма.