Основи нафтохімії

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.21
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: Братичак Михайло Миколайович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен: 1. Оволодіти загальними теоретичними основами нафтохімічних виробництв 2. Оволодіти технологічними процесами виробництва з нафтової сировини основних продуктів органічного синтезу 3. Знати перелік і вимоги до сировини для отримання нафтохімічних продуктів 4. Знати закономірності перебігу хімічних реакцій в присутності різних за природою каталізаторів 5. Знати умови експлуатації технологічних установок 6. Знати всі головні властивості продуктів та методи їх визначення 7. Знати заходи безпечної експлуатації установок та обладнання 8. Знати економіку процесів та охорону довкілля при виробництві нафтохімічних продуктів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасна органічна хімія Хімічна термодинаміка Теорії розчинів та фазова рівновага Методи тонкого органічного синтезу
Короткий зміст навчальної програми: 1. Термічні процеси переробки нафтових фракцій 2. Термокаталітичні процеси переробки нафтових фракцій 3. Піроліз нафтових фракцій – процес для одержання нижчих ненасичених вуглеводнів 4. Каталітичний риформінг – процес для одержання аренових вуглеводнів 5. Технологічні схеми нафтопереробних заводів з частковим або повним одержанням сировини для органічного синтезу 6. Виробництво парафінових, олефінових, ацетиленових, дієнових та ароматичних вуглеводнів з нафтової сировини 7. Виробництво нафтенових вуглеводнів 8. Виробництво синтез-газу 9. Головні багатотоннажні продукти з нафтової сировини
Рекомендована література: 1. Братичак М.М., Гринишин О.Б., Технологія нафти і газу. - Львів: вид-во НУЛП, 2013.- 180 с. 2. Братичак М.М. Основи промислової нафтохімії. - Львів: вид-во НУЛП, 2008.- 604 с. 3. Теддер Дж., Нехватал А., Джубб А. Промышленная органическая химия. – Москва: Мир, 1977. – 438 с. 4. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія та технологія полімерів. - Львів: вид-во Бескид БіТ, 2006.- 496 с. 5. Черный И.Р. Производство ароматических углеводородов из нетяного сырья. –Москва: Химия, 1973. 6. Братичак М.М., Гетьманчук Ю.П. Хімічна технологія синтезу високомолекулярних сполук. - Львів: вид-во НУЛП, 2009.- 416 с. 7. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія високомолекулярних сполук. -Львів: вид-во НУЛП, 2008. 8. Братичак М.М., Сікорський Р.Т. Основи синтезу і реакційної здатності високомолекулярних сполук. -Львів: вид-во НУЛП, 2003. 9. Мономеры для поликонденсации. Под ред. Стилла Дж., Кеммбелла Т. – Москва: Мир, 1976. 10. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. – Москва: Мир, 1988.
Методи і критерії оцінювання: підсумковий контроль письмова компонента 70 % усна компонента 30%