Дослідницький семінар з сучасної органічної хімії

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Органічна хімія
Лектор: Будішевська Ольга Григорівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни та результати навчання: Вивчення теорій сучасної органічної хімії, які існують у сучасній світовій літератірі, які стосуються механізмів перебігу реакцій органічних речовин, сучасних поглядів на хімічну будову, вивчення сучасних методів аналізу органічних речовин. 1. Принципи сучасної класифікації та номенклатури органічних сполук. 2. Зв'язок будови органічних речовин з реакційною здатністю та властивостями. 3. Аналіз сучасних принципів оцінки хімічних властивостей органічних сполук, покладених в основу синтезу і аналізу органічних речовин. 4. Вивчення програмного матеріалу буде здійснюватись через викладання лекцій і самостійну роботу аспірантів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесіінноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження на міжнародному та національному рівні. 1. Глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад хімії, розуміння сучасних тенденцій розвитку хімічної науки. 2. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. фахові компетентності: 1. Глибинне розуміння особливостей перебігу хімічних процесів та фазових перетворень з точки зору хімічної термодинаміки. Розуміння впливу будови речовин на їх індивідуальні властивості, та реакційну здатність. 2. Глибинне розуміння процесів органічного синтезу, механізмів хімічних реакцій, прогнозування властивостей нових перспективних продуктів органічного синтезу. 3. Розуміння сучасних наукових теорій і методик синтезу біологічно активних сполук та лікарських препаратів, їх ідентифікація, контроль доброякісності та чистоти.
Результати навчання: Результати навчання відповідно до освітньої програми, методи навчання і викладання, методи оцінювання досягнення результатів навчання У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • Глибинні знання термодинаміки хімічних процесів та фазових перетворень. • Глибинні знання закономірностей, що зв’язують будову сполуки з її властивостями та реакційною здатністю. • Знання теоретичних та прикладних проблем сучасної органічної хімії та методів органічного синтезу. • Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер хімії для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. Уміння самостійно опрацьовувати результати наукових досліджень та обраховувати їх з використанням аналітичних та чисельних методів. • Уміння планувати і проводити функціоналізацію органічних сполук, зумовлювати вибір оптимальних методів отримання та параметрів процесів, управляти їх проведенням, використовуючи методи органічного синтезу. • Застосовувати знання про закономірності взаємозв’язку хімічної структури з фізичними, хімічними і фармакологічними властивостями під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань при створенні нових лікарських засобів. • Застосовувати знання хімічної термодинаміки до реальних процесів, прогнозувати термодинамічні властивості та реакційну здатність речовин. • АіВ1 Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення Результати навчання РН1 ЗН1 Глибинні знання термодинаміки хімічних процесів та фазових перетворень. РН2 ЗН2 Глибинні знання закономірностей, що зв’язують будову сполуки з її властивостями та реакційною здатністю РН3 ЗН3 Знання теоретичних та прикладних проблем сучасної органічної хімії та методів органічного синтезу. РН4 УМ1 Застосовувати одержані знання з різних предметних сфер хімії для формулювання та обґрунтування нових теоретичних положень і практичних рекомендацій у конкретній області дослідження. Уміння самостійно опрацьовувати результати наукових досліджень та обраховувати їх з використанням аналітичних та чисельних методів. РН5 УМ3 Уміння планувати і проводити функціоналізацію органічних сполук, зумовлювати вибір оптимальних методів отримання та параметрів процесів, управляти їх проведенням, використовуючи методи органічного синтезу. РН6 УМ4 Застосовувати знання про закономірності взаємозв’язку хімічної структури з фізичними, хімічними і фармакологічними властивостями під час розв’язання теоретичних та прикладних завдань при створенні нових лікарських засобів РН7 УМ6 Застосовувати знання хімічної термодинаміки до реальних процесів, прогнозувати термодинамічні властивості та реакційну здатність речовин. РН8 АіВ1 Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Необхідні попередні обов’язкові предмети: Органічна хімія, Фізична і колоїдна хімія. Супутні дисципліни: Хімічна термодинаміка .
Короткий зміст навчальної програми: Анотація навчальної дисципліни Курс «Дослідницький семінар з сучасної органічної хімії» присвячений вивченню основ сучасної теорії хімічної будови органічних речовин, зв’язку хімічної будови з реакційною здатністю та властивостями речовин, вивченню механізмів перетворення органічних речовин та особливостей перебігу найважливіших реакцій, вивченню теорій сучасної органічної хімії, які існують у сучасній світовій науковій літературі, які стосуються механізмів перебігу реакцій органічних речовин, сучасних поглядів на хімічну будову, вивчення сучасних методів аналізу органічних речовин. Викладання курсу передбачає широку участь слухачів в обговоренні теоретичних питань та практичних основ проведення найважливіших реакцій і синтезів.
Опис: Опис навчальної дисципліни Курс складається з п’яти розділів. Назви розділів: 1. Хімічний зв’язок і будова органічних сполук 2. Стереохімія 3. Загальна теорія органічних реакцій. Загальні принципи реакційної здатності. 4. Основні типи проміжних частинок 5. Основні типи реакцій в органічній хімії та їх механізми.
Методи та критерії оцінювання: Методи і критерії оцінювання Методи діагностики знань: написання реферату, іспит
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК): реферат – усього 25 балів. Разом за ПК –25 балів. Екзаменаційний контроль: письмова компонента 55 балів, усна компонента – 20 балів . Разом за дисципліну - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Методичне забезпечення • Ю.О.Ластухін, С.А.Воронов. Органічна хімія. Вид. “Центр Європи”. 2004 р. • Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія (у трьох книгах).-Харків, “Основа”. 1996. • Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. - М.: Химия, 1991. • Нейланд О.Я. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 1990. • Терней А. Современная органическая химия. В 2 т. - М.: Мир, • Кери Ф., Сандберг Р. Углубленный курс органической химии. - М.: Химия. 1981. Рекомендована література Базова: • Марч Дж. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура, • тт. 1 - 4. - М.: Мир, 1988. • Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций. -М.: Мир, 1977. • Джилкрист Т., Старр Р. Органические реакции и орбитальная симметрия. - М.: Мир, 1976. • Днепровский А.С., Темникова Т.И. Теоретические основы органической химии.- Л., "Химия", 1991. • Потапов В.М. Стереохимия. - М.: Химия, 1988. • Райд К. Курс физической органической химии. - М.: Мир, 1972. • Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии, тт. 1 и 2.- М.: Мир, 1978. Допоміжна: • Мандельштам Т.В. Стратегия и тактика органического синтеза. - Л.: "Химия", 1989. • Пожарский А.Ф. Теоретические основы химии гетероциклов. -М.: • "Химия", 1985. • Стрейтвизер Э. Теория молекулярных орбиталей.- М.: Мир, 1965. • Seebach D. Organic Synthesis – Where now? Angew. Chem. Int. Ed. Engl.- 1990.-Vol. 29, N11, p. 1320-1367. • Smith W.A., Bochkov A.F., Caple R. Organic Synthesis. The Science Behind the Art.- Cambridge: RSC, 1998. • J.A.Joule, K.Mills. Heterocyclic chemistry. Fifth edition – Wiley, 2010. • David Klein. Organic chemistry. – John Wiley and Sons, 2012. – 1381 p. Інформаційні ресурси 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Хімія 2 (органічна хімія)» у віртуальному навчальному середовищі Національного університету “Львівська політехніка». https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12310 • • Електронний навчально-методичний комплекс «Дослідницький семінар з сучасної оганічної хімії» у віртуальному навчальному середовищі Національного університету “Львівськаполітехніка». 2020 р. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12695
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).