Педагогічна практика

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: професор Сергеєв Валентин Вікторович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Набуття належних навичок з підготовки і оформлення навчально-методичних матеріалів. Набуття навичок читання лекцій. Набуття навичок проведення семінарських занять. Набуття навичок проведення практичних занять. Набуття навичок проведення лабораторних занять. Набуття навичок організування самостійної роботи студентів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасна органічна хімія. Хімічна термодинаміка. Сучасні методи ідентифікації органічних сполук. Наукові основи досліджень високомолекулярних сполук.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна закладає наукові основи і навички підготовки і проведення навчальних занять, формує викладача вищої школи, здатного працювати із студентською молоддю.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль ( контрольний захід, залік): письмово-усна форма (100%)
Рекомендована література: Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене /За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. Методичні вказівки до лабораторних робіт кафедри фізичної та колоїдної хімії НУ «Львівська політехніка»