Сучасні інструментальні методи аналізу неорганічних речовин

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: доцент, к.т.н. Полюжин І.П.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Сформувати у аспіранта розуміння особливостей використання сучасних інструментальних методів аналізу хімічного складу неорганічних речовин та розуміння впливу умов роботи аналітичних приладів на отримуваний аналітичний сигнал
Завдання: Загальні компетентності: 1. Глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад хімії, розуміння сучасних тенденцій розвитку хімічної науки. 2. Здатність ініціювати та проводити оригінальні наукові дослідження, ідентифікувати актуальні наукові проблеми, здійснювати пошук та критичне аналізування інформації, продукувати інноваційні конструктивні ідеї та застосовувати нестандартні підходи до вирішення складних і нетипових завдань. Фахові компетентності: 1. Глибинне розуміння особливостей застосування певних сучасних інструментальних методів аналізу хімічного складу неорганічних речовин. 2. Розуміння закономірностей, що зв’язують будову сполуки та її кількість з певними параметрами аналітичного сигналу
Результати навчання: - знання явищ, що лежать в основі певних інструментальних методів аналізу хімічного складу неорганічних речовин; - знання закономірностей, що зв’язують будову сполуки та її кількість з певними параметрами аналітичного сигналу; - уміння застосовувати знання теорії та практики сучасних інструментальних методів аналізу до вирішення реальних завдань з визначення хімічного складу неорганічних речовин, а також вибору оптимальних умов для пробопідготовки та отримання аналітичного сигналу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасна органічна хімія Хімічна термодинаміка Сучасні методи ідентифікації органічних сполук Гетерогенний каталіз Теорії розчинів та фазова рівновага для аспірантів
Короткий зміст навчальної програми: Можливості сучасних інструментальних методів аналізу для дослідження хімічного складу неорганічних речовин. Представлення результатів аналізу хімічного складу. Невизначеність вимірювання. Пробопідготовка – перший етап аналітичного процесу. Рентгенофлюоресцентний аналіз. Рентгеноструктурний аналіз. Термогравіметрія. Атомний емісійний спектральний аналіз. Атомний абсорбційний спектральний аналіз. Молекуляна абсорбційна спектроскопія в інфрачервоній ділянці для дослідження неорганічних речовин. Молекуляна абсорбційна спектроскопія у видимій та ультрафіолетовій ділянці для дослідження неорганічних речовин. Електронний парамагнітний резонанс. Електрохімічні методи аналізу та їх класифікація згідно IUPAC. Кондуктометричні методи аналізу. Потенціометричні методи аналізу. Вольт-амперометричні методи аналізу. Мас-спектрометрія неорганічних речовин. Іонообмінна хроматографія для розділення та визначення катіонів та аніонів у водних розчинах.
Опис: 1. Можливості сучасних інструментальних методів аналізу для дослідження хімічного складу неорганічних речовин. 2. Представлення результатів аналізу хімічного складу. Невизначеність вимірювання. 3. Пробопідготовка – перший етап аналітичного процесу. 4. Рентгенофлюоресцентний аналіз. Рентгеноструктурний аналіз. 5. Термогравіметрія. 6. Атомний емісійний спектральний аналіз. 7. Атомний абсорбційний спектральний аналіз. 8. Молекуляна абсорбційна спектроскопія в інфрачервоній ділянці для дослідження неорганічних речовин. 9. Молекуляна абсорбційна спектроскопія у видимій та ультрафіолетовій ділянці для дослідження неорганічних речовин. 10. Електронний парамагнітний резонанс. 11. Електрохімічні методи аналізу та їх класифікація згідно IUPAC. 12. Кондуктометричні методи аналізу. Потенціометричні методи аналізу. 13. Вольт-амперометричні методи аналізу. 14. Мас-спектрометрія неорганічних речовин. 15. Іонообмінна хроматографія для розділення та визначення катіонів та аніонів у водних розчинах.
Методи та критерії оцінювання: Екзаменаційний контроль (письмова 60 % і усна компонента 40 %).
Критерії оцінювання результатів навчання: Письмова частина - 60 балів; Усна частина - 40 балів; Разом: 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. Т. 1, 2 / Под ред. Ю. А. Золотова. – М.: Мир, АСТ, 2004. – Т. 1. – 608 с., Т. 2. – 728 с 2. Мінаєва В. О. Хроматографічний аналіз. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 284 с 3. Мінаева В.О. Методи концентрування неорганічних речовин / В.О. Мінаева. Навч-мет. посібник. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 313 с. 4. Отто М. Современные методы аналитической химии (в 2-х томах) Том 2. Москва: Техносфера, 2004. - 288с. 5. Пентин Ю. А., Вилков Л. В. Физические методы исследования в химии. — Москва: Мир, ООО «Издательство АСТ», 2003. —683 с. 6. Inorganic Mass Spectrometry (Fundamentals and Applications) -Edited by Christopher M. Barshick, Douglas C. Duckworth, David H. Smith (Oak Ridge National Laboratory Oak Ridge, Tennessee) Marcel Dekker, Inc. New York • Basel – 2000. – 512 p. 7. High Performance Chelation Ion Chromatography / Pavel N. Nesterenko, Phil Jones, Brett Pauli – RSC Chromatography Monographs No. 14 - The Royal Society of Chemistry, 2011.– 303 p. 8. Ion Chromatography / James S. Fritz and Douglas T. Gjerde – Fourth edition. - WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim – 2009. –377 p. 9. Mass Spectrometry of Inorganic, Coordination and Organometallic Compounds: Tools - Techniques – Tips / William Henderson, J. Scott McIndoe . –John Wiley & Sons Ltd, 2005.- 271 p. 10. Handbook of Soil Analysis Mineralogical, Organic and Inorganic Methods / Marc Pansu, Jacques Gautheyrou - Springer Berlin Heidelberg New York, 2006. – 993 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).