Сучасні методи ідентифікації органічних сполук

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: Доцент, к.х.н. Хом`як Семен Володимирович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. Здатність самостійно проводити наукові дослідження та приймати рішення.Знання хімічної будови органічних сполук, джерел та методів їх одержання, закономірностей взаємозв’язку між хімічною будовою та фармакологічними властивостями, методів ідентифікації та кількісного визнання, умов зберігання. Володіти методами контролю якості сировини та готової фармацевтичної продукції та проводити якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, органічного та біологічного походження. Вміти узагальнювати та систематизувати інформацію про хімічну структуру, фізичні властивості, методи одержання та аналізу сучасних лікарських речовин. Уміння застосовувати інструментальні методи дослідження для ідентифікації органічній сполук у лабораторних умовах. Здатність сформувати практичні навики з інструменальних методів дослідження, які використовуються під час дослідження хімічних матеріалів. Знати методи аналізу органічних сполук, принципи роботи обладнання для проведення інструментальних досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Методи органічного синтезу. Сучасна органічна хімія Сучасні інструментальні методи аналізу неорганічних речовин кореквізити: Методи тонкого органічного синтезу
Короткий зміст навчальної програми: Поняття та визначення інструментальних методів аналізу. Полярографія. Рефрактометрія. Спектрофотометрія, спектр поглинання. Спектрофотометрія у УФ-, ІЧ-, ближній ІЧ- та видимій ділянках спектру. Застосування спектрофотометрії для ідентифікації сполук. Ядерний магнітний резонанс. Прилади для реєстрації ЯМР. Інтерпретація спектрів ЯМР. Програми обробки спектрів. Ядерний ефектр Оверхаузера. Одновимірні методики ЯМР COSY. Двовимірні спектри NOESY. Спіновий декаплінг. Хроматографія. Види хроматографії. Адсорбенти і носії для хроматографії. Рідинна та газова хроматографія. Тонкошарова хроматографія та хроматографія на папері. Іонообмінна, афінна, адсорбційна хроматографія. Люмінесцентний аналіз речовини. Хемілюмінесценція і біолюмінесценція. Мікроскопічний аналіз. Оптична схема та принцип дії мікроскопа. Ультрафіолетова. інфрачервона. люмінесцентна, поляризаційна та ультрамікроскопія. Особливості роботи з електронним мікроскопом. Термогравіметричний аналіз. Рентгеноструктурний та рентгеноспектральний аналіз. Техніка експерименту у рентгенівському діапазоні. Приклади рентгенівських спектрів та їх якісний аналіз. Мас-спектроскопія. Фізичні основи та суть методу. Техніка експерименту у мас-спектроскопії. Приклади мас-спектрів та принципи їх аналізу. Типи детекторів. Методи іонізації. Дослідження білків мас-спектроскопією (МАЛДІ та інші методи іонізації). Гібридні методи: газова хроматографія-мас-спектрометрія, рідинна хроматографія-мас-спектрометрія.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль: письмово-усного контролю та захисту практичних робіт -20 балів; підсумковий контроль - 80 балів ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма.
Рекомендована література: 1. Ю.М. Воловенко. Ядерний магнітний резонанс / Ю.М. Воловенко, О.В. Туров // К.: Перун, 2007.- 476с. 2. Donald L. Pavia. Introduction to spectroscopy / Donald L. Pavia, Gary M. Lampman, George S. Kriz, James R. Vyvyan // Cengage Learning, 2013, Fifth Edition, - 786p. 3. S. A. Richards, Essential Practical NMR for Organic Chemistry / S. A. Richards, J. C. Hollerton // John Wiley & Sons, Ltd, 2011, - 216p. 4. J. Michael Hollas. Modern spectroscopy, Fourth Edition / J. Michael Hollas // John Wiley & Sons, Ltd, 2004, - 483p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).