Фармацевтична та медична біохімія

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.031
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц. Марінцова Наталія Геннадіївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Здобувач повинен оволодіти глибинними знаннями сучасної біологічної хімії, молекулярної та клітинної біології. Предметом дослідження даної дисципліни є пошук нових біологічно активних сполук, інтерпретація механізму їх дії на молекулярному рівні та розробка на цій основі нових лікарських засобів.
Завдання: Глибинні знання теоретичних основ та прикладних засад хімії, розуміння сучасних тенденцій розвитку хімічної науки. Глибинне розуміння процесів органічного синтезу, механізмів хімічних реакцій, прогнозування властивостей нових перспективних продуктів органічного синтезу. Розуміння сучасних наукових теорій і методик синтезу біологічно активних сполук та лікарських препаратів, їх ідентифікація, контроль доброякісності та чистоти.
Результати навчання: Здатність виявляти відповідність між структурою речовини, її фізико-хімічними властивостями, реакційною здатністю та методами її синтезу. Здатність проведення за наданою методикою якісного та кількісного аналізу сировини, напівпродуктів та готової продукції хімічних та фармацевтичних виробництв. Продемонструвати глибинні знання процесу створення ліків, починаючи від моменту ідеї синтезу речовини певної будови, проведення скринінгу і вдосконалювання структури, впритул до стадії клінічних випробувань і організації виробництва; продемонструвати глибинні знання про мішені, фармакокінетику і метаболізм лікарських речовин в організмі, а також про методах кількісної оцінки зв’язку «структура – активність»; продемонструвати глибинні знання експериментальних методів, що необхідні для розуміння біохімічних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методи тонкого органічного синтезу кореквізити: • Оцінка якості медичних та фармацевтичних технологій (якість ЛЗ, якість лікування) • Використання лікарських засобів у клінічній практиці (поглиблене вивчення фармакотерапії)
Короткий зміст навчальної програми: Метою даної дисципліни є формування у здобувачів цілісного уявлення процесу створення ліків, починаючи від моменту ідеї синтезу речовини певної будови, проведення скринінгу та вдосконалення структури, до стадії клінічних випробувань та організації виробництва. В даній дисципліні розглянуті теми, що дозволяють отримати відомості про мішені, фармакокінетику і метаболізм лікарських речовин в організмі, про сучасні підходи в конструюванні ліків та види фармакологічних досліджень нових хімічних сполук, а також про методи кількісної оцінки зв’язку «Структура – активність».
Опис: Зв'язок фізико-хімічних властивостей біологічно активних сполук з їх фармакологічною активністю. Взаємодія лікарський засіб – рецептор. Система передачі рецепторного сигналу та вторинні посередники. Метаболізм біологічно активних речовин. Метаболічні шляхи і місця метаболічних перетворень ксенобіотиків. Транспорт лікарських засобів через мембрани. Зв’язок структури і ступеня метаболізму лікарських речовин. Біохімічна трансформація лікарських речовин в організмі. Основні реакції перетворення лікарських речовин. Фактори, які впливають на метаболізм лікарських засобів. Біологічні дослідження нових сполук. Етапи створення лікарських сполук. Кількісні співвідношення структура – активність. Регресійні моделі біологічної активності органічних молекул. Статистичні методи класифікації молекул за їх біологічною активністю.
Методи та критерії оцінювання: Основними методами діагностики знань є: поточний (ПК) і семестровий контроль (СК), який здійснюється з навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою дисципліни за семестр. Поточний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних занять з метою перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань та умінь студента. ПК проводиться у формі: письмового експрес-контролю (індивідуальні завдання) та захисту лабораторних робіт. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену (ЕК). Екзамен – це форма СК результатів навчання студента з навчальної дисципліни за семестр.
Критерії оцінювання результатів навчання: • підсумковий контроль - 100 балів ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Н.Г.Марінцова Н.Г., С.В. Половкович, В.П.Новіков. Біологічна хімія. –Л.:НУ»Львівська політехніка», 2013. -336 с. 2.В.П. Музиченко, Д.Д.Луцевич, Л.П.Яворська. Медична хімія. Київ, ВСВ «Медицина», 2018. – 496 с. 3.Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В.Родуэлл. Биохимия человека в 2-х томах. – Москва, «Мир» 4.С. Ангельські, М.Г. Домінічак, З. Якубовскі. Клінічна біохімія. – Сопот, «Персей», 2000. – 451 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).