Поверхневі явища та дисперсні системи

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.027
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: Професор, д.х.н. Сергеєв Валентин Вікторович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати основи міжмолекулярної взаємодії, вміти застосовувати закони термодинаміки до дисперсних систем і процесів агрегації та диспергування. Знати властивості дисперсних систем та розчинів ПАР та ВМС. Вміти використовувати методи колоїдної хімії для дослідження фізико-хімічних процесів, що протікають на межі розділу фаз; розв’язувати прикладні задачі за профілем фаху.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Органічна хімія Хімічна термодинаміка
Короткий зміст навчальної програми: Специфіка стану речовини на межі розділу фаз. Дисперсні системи: методи одержання і очистки. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем. Адгезія, когезія, змочування, розтікання. Теорії адсорбції. Адсорбція ПАР. Іонна адсорбція. Подвійний електричний шар: механізми утворення, теорії будови. Теорія Штерна. Вплив електролітів на подвійний електричний шар. Електрокінетичні явища. Агрегаційна стійкість дисперсних систем. Поверхнево-активні речовини. Основні представники дисперсних систем.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль (залік диференційний) в письмово-усній формі
Рекомендована література: 1. В.М.Дібрівний, В.В.Сергеєв, Ю.Я.Ван-Чин-Сян Курс колоїдної хімії (Поверхневі явища та дисперсні системи). –Львів: «Інтелект-Захід», 2008.-160с. 2. А.С.Мороз, А.Г.Ковальова Фізична та колоїдна хімія. – Львів: «Світ», 1994. – 280с.