Основи нафтохімії

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки нафти та газу
Лектор: Братичак Михайло Миколайович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння аспірантами промисловими технологіями одержання органічних продуктів з нафтової сировини, принципами їх вибору. Аспірант повинен орієнтуватись у виборі технологій одержання конкретних органічних продуктів із заданими властивостями, свідомо і кваліфіковано керувати ними, використовуючи наукові досягнення.
Завдання: Систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в галузі хімічних технологій та інженерії і в суміжних галузях; уміння ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою в міжнародному контексті та громадськістю з актуальних питань хімічних технологій та інженерії і суміжних галузях; ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проектів; знання про сучасні тенденції розвитку з найважливіших наукових досягнень в області хімії, хімічних технологій та інженерії, хімічного матеріалознавства та суміжних галузях; систематичні знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів та вміння їх ефективно застосовувати для синтезу нових хімічних сполук, технологічних процесів, безвідходних хімічних технологій та хімічного обладнання, енергозбереження й екологічної безпеки; здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати новітній системний підхід, враховувати нетехнічні аспекти під час проведення експериментальних досліджень та розв’язанні інженерних задач.
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен: 1. Оволодіти загальними теоретичними основами нафтохімічних виробництв 2. Оволодіти технологічними процесами виробництва з нафтової сировини основних продуктів органічного синтезу 3. Знати перелік і вимоги до сировини для отримання нафтохімічних продуктів 4. Знати закономірності перебігу хімічних реакцій в присутності різних за природою каталізаторів 5. Знати умови експлуатації технологічних установок 6. Знати всі головні властивості продуктів та методи їх визначення 7. Знати заходи безпечної експлуатації установок та обладнання 8. Знати економіку процесів та охорону довкілля при виробництві нафтохімічних продуктів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасна органічна хімія Хімічна термодинаміка Теорії розчинів та фазова рівновага Методи тонкого органічного синтезу
Короткий зміст навчальної програми: Дана дисципліна включає сучасні технології отримання органічних продуктів, буде зроблено акцент на їх отримання, виходячи із нафтових фракцій.
Опис: 1. Термічні процеси переробки нафтових фракцій 2. Термокаталітичні процеси переробки нафтових фракцій 3. Піроліз нафтових фракцій – процес для одержання нижчих ненасичених вуглеводнів 4. Каталітичний риформінг – процес для одержання аренових вуглеводнів 5. Технологічні схеми нафтопереробних заводів з частковим або повним одержанням сировини для органічного синтезу 6. Виробництво парафінових, олефінових, ацетиленових, дієнових та ароматичних вуглеводнів з нафтової сировини 7. Виробництво нафтенових вуглеводнів 8. Виробництво синтез-газу 9. Головні багатотоннажні продукти з нафтової сировини
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль письмова компонента 70 % усна компонента 30%
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Контрольні роботи – перевірка правильності прийнятих рішень. 2. Екзамен – письмово – усна форма.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Братичак М.М., Гринишин О.Б., Технологія нафти і газу. - Львів: вид-во НУЛП, 2013.- 180 с. 2. Братичак М.М. Основи промислової нафтохімії. - Львів: вид-во НУЛП, 2008.- 604 с. 3. Теддер Дж., Нехватал А., Джубб А. Промышленная органическая химия, 1977. – 438 с. 4. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія та технологія полімерів. - Львів: вид-во Бескид БіТ, 2006.- 496 с. 5. Братичак М.М., Гетьманчук Ю.П. Хімічна технологія синтезу високомолекулярних сполук. - Львів: вид-во НУЛП, 2009.- 416 с. 6. Гетьманчук Ю.П., Братичак М.М. Хімія високомолекулярних сполук. -Львів: вид-во НУЛП, 2008. 7. Братичак М.М., Сікорський Р.Т. Основи синтезу і реакційної здатності високомолекулярних сполук. -Львів: вид-во НУЛП, 2003. 8. Мономеры для поликонденсации. Под ред. Стилла Дж., Кеммбелла Т., 1976. 9. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=29
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).