Теорії розчинів та фазова рівновага

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: професор Сергеєв Валентин Вікторович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати основні властивості розчинів; знати основні властивості розчинників; знати молекулярні моделі розчинів; знати основні види діаграм фазової рівноваги; знати основні методики дослідження розчинів, та фазової рівноваги; вміти розраховувати основні характеристики розчинів; вміти прогнозувати вплив властивостей компонентів на характеристики розчинів; вміти розраховувати параметри фазової рівноваги.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Хімічна термодинаміка Сучасна органічна хімія
Короткий зміст навчальної програми: Термодинаміка розчинів (класифікація розчинів, властивості розчинів, молекулярні моделі розчинів, вплив властивостей компонентів). Термодинаміка фазової рівноваги (фазова рівновага в одно-, дво- та трикомпонентних системах, розрахунок параметрів рівноваги). Методики дослідження розчинів та фазових рівноваг
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль ( контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (100%)
Рекомендована література: Яцимирський В.К. Фізична хімія.– К.: Перун, 2007. – 512с. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія. –Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 800 с.