Наукові основи досліджень високомолекулярних сполук

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія переробки пластмас
Лектор: Левицький Володимир
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: -
Завдання: -
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Глибинні знання термодинаміки хімічних процесів та фазових перетворень, фізико-хімічних процесів синтезу полімерів, реології полімерних систем; 2. Глибинні знання сучасних методів визначення складу та встановлення будови полімерів, контролю перебігу фізико-хімічних процесів у полімерах; Уміння: 1. Застосовувати сучасні методи аналізу для встановлення молекулярної структури та ідентифікації синтезованих сполук, вивчення кінетики та механізму хімічних реакцій; 2. Обирати і застосовувати необхідний спосіб дослідження молекулярної маси та теплофізичних властивостей полімерів; 3. Застосовувати знання про закономірності взаємозв'язку хімічної структури з фізичними і хімічними властивостями полімерів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізика; загальна хімія; аналітична хімія; фізична та колоїдна хімія; органічна хімія; фізико-хімія полімерів.
Короткий зміст навчальної програми: Характерні особливості та відмінності високомолекулярних сполук. Теоретичні основи основних груп фізико-хімічних досліджень.
Опис: Ідентифікація полімерних матеріалів. Молекулярна маса і молекулярно-масовий розподіл полімерів. Методи визначення молекулярної маси та молекулярно-масового розподілу полімерів. В'язкість розчинів і розплавів полімерів. Механізм течії полімерів. Структура полімерів. Надмолекулярна структура полімерів. Методи дослідження структури полімерів. Фізичні стани полімерів. Вплив молекулярної маси полімеру на температуру текучості. Вплив полідисперсності і полярності полімерів на температуру текучості. Визначення температур фізичних переходів полімерів. Теплофізичні властивості полімерів. Методи дослідження теплофізичних властивостей. Електричні властивості полімерів. Визначення питомого об’ємного і питомого поверхневого електричного опору. Визначення діелектричної проникності і тангенса кута діелектричних втрат. Механічні властивості пластмас. Рентгеноструктурний аналіз полімерів. Термогравіметричний аналіз полімерів.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування, іспит.
Критерії оцінювання результатів навчання: -
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Методы исследования структуры и свойств полимеров: Учеб. пособие / И.Ю. Аверко-Антонович, Р.Т.Бикмуллин; КГТУ. Казань, 2002. 604 с. 2. Вольфганг Грелльманн, Сабина Зайдлер. Испытания пластмасс. Перевод с англ. под ред. А. Малкин. Издательство: Профессия. – 2011 г.. – 712 с. 3. В. Шах. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу причин их разрушения. 3-е издание. Пер. с англ. под ред. А.Я. Малкина. 736 с. 2009 г. 4. О.В. Суберляк. Теоретичні основи хімії та технології полімерів / О.В. Суберляк, В.Й. Скорохода, Н.Б. Семенюк. – 2014. – 335 с. 5. Тугов И.И., Костыркина Г.И. Химия и физика полимеров: Учеб. пособие для вузов. –М.: Химия, 1989. -432 с. 6. Кулезнев В.И. Шершнев В.А. Химия и физика полимерв. Учеб. для хим.-технол. вузов –М.: Высш. шк., 1988. 312 с. 7. Тагер А.А. Физико-химия полимеров. –М.: Химия, 1978, 544 с. 8. Гуль Е.Е., Кулезнева В.Н. Структура и механические свойства полимеров. –М.: Высшая школа, изд.3-е, 1979, 352 с. 9. Jozef Koszkul, Olech Suberlyak. Podstawy Fizykochemii i Wlasciwosci Polimerow. – WPCz, 2004. – 173 s. 10. С. Рафиков, С. Павлова, И. Твердохлебова. Методы определения молекулярных весов и полидисперсности высокомолекулярных соединений. – АН СССР, М. – 1963.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).