Гетерогенний каталіз

Спеціальність: Хімія
Код дисципліни: 8.102.00.M.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: професор Макота Оксана Іванівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • мати знання кінетики гетерогенних хімічних реакцій та побудови кінетичних моделей каталітичних процесів; • розуміти закономірності, що зв’язують природу каталізатора, реактантів та проміжних поверхневих сполук з їх реакційною здатністю та механізмом перебігу процесу; • уміти застосовувати знання гетерогенного каталізу при підборі селективних каталізаторів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Сучасна органічна хімія, • Хімічна термодинаміка, • Сучасні методи ідентифікації органічних сполук, • Наукові основи досліджень високомолекулярних сполук.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про каталіз. Основні характерні риси гетерогенного каталізу. Активаційний процес в гетерогенних каталітичних реакціях. Кінетична і дифузійна область області гетерогенних каталітичних процесів. Кінетика гетерогенних каталітичних процесів. Енергетичний фактор в хімічному каталізі. Істинна і уявна енергія активації гетерогенних хімічних реакцій. Роль поверхні каталізатора в каталізі. Адсорбція і каталіз на поверхні гетерогенного каталізатора. Активні центри в каталізі. Утворення проміжних сполук на поверхні гетерогенних каталізаторів. Селективність гетерогенних каталізаторів. Отруєння та регенерація гетерогенних каталізаторів. Гетерогенні каталізатори на основі сполук перехідних металів.
Методи та критерії оцінювання: екзаменаційний контроль, письмова (70 %) і усна (30 %) компонента
Рекомендована література: 1. Chorkendorff I. Concepts of Modern Catalysis / I. Chorkendorff, J.W. Niemantsverdriet / – Weinheim.: WILEY-VCH, 2003. – 464 p. 2. R.A. van Santen Theoretical Heterogeneous Catalysis (World Scientific Lecture and Course Notes in Chemistry) / van Santen R.A. / – Weinheim.: World Scientific Publishing Company, 1991. – 408 p. 3. Колесников И.М. Катализ и производство катализаторов / И.М. Колесников / – М.: Техника, 2004.- 399 с. 4. Ковтун Г. Невичерпні можливості каталізу / Г. Ковтун / – Вісник Національної академії наук України. – 2005. – № 3. – С. 72-76 с.