Методи аналізу та оптимізації складних систем

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.O.004
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Яковина В.С.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. здатність досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних системах; 2. здатність оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу інформаційних систем; 3. здатність аналізувати та визначати критерії в межах предметної області, будувати моделі багатокритеріальних задач та вміти розв’язувати їх, проводити оцінку складних систем та на основі системного аналізу багатокритеріальних процесів, які виникають в заданій проблемній області; 4. здатність оптимізувати структуру та параметри складної системи в задачах синтезу інформаційних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системи штучного інтелекту. Аналітичні та чисельні методи досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні принципи моделювання та теорії систем. Математичні методи моделювання систем. Класифікація систем. Теорія ієрархічних систем. Основні властивості задач оптимізації складних систем та підходи до їх вирішення. Генетичні алгоритми. Багатокритеріальна оптимізація. Складні динамічні системи. Елементи теорії надійності складних технічних систем. Марковські моделі функціонування складних систем.
Методи та критерії оцінювання: лабораторні роботи - 40 індивідуальне науково-дослідне завдання - 10 екзамен - 50
Рекомендована література: 1. Яковина В. С. Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем : монографія / Яковина В. С., Федасюк Д. В., Сенів М. М., Нитребич О. О. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с. 2. Волочій Б.Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. – 220 с. 3. Дискретна оптимізація. Алгоритми та їхнє ефективне використання / І. В. Сергієнко, В. П. Шило, В. О. Рощин. – К. : Наукова думка, 2020, 142 с. 4. Комбінаторна оптимізація багатовимірних систем. Моделі багатовимірних систем інтелекту : монографія / Різник В. В. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019, 166 с.