Іноземна мова для академічних цілей, частина 1

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.O.001
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Гаврилюк М.В., Фучила О.М., Байбакова І.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формувати у студентів-аспірантів загальні та академічно-орієнтовані мовленнєві типи компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну, професійну, соціо-культурну та прагматичну) для забезпечення ефективного спілкування в академічному та академічно-професійному середовищі.
Завдання: Загальні компетентності: набуття декларативних знань, вмінь та навичок, компетенції існування та вміння вчитися; розвиток здібностей до самооцінювання та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати освіту в академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту. Фахові компетентності: набуття професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістична, соціолінгвістична та прагматична) для забезпечення їхнього спілкування в знайомому академічному та професійному середовищі.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент- здобувач повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • спілкуватися іноземною мовою у знайомому академічному та загально-професійному середовищі, щоб: • обговорювати загальні навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння; • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації; • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію з питань, пов’язаних з загальною академічною та професійною діяльністю, що міститься в іншомовних матеріалах (як у надрукованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами; • аналізувати інформацію з іншомовних джерел для отримання даних, необхідних для виконання загальних академічних та професійних завдань; • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування. РН1 (адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні комплексні проекти) РН2 ( усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань)
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Іноземна мова (рівень володіння В2 за ЗЄР)
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова для академічних цілей” укладена для здобувачів вищої освіти третього рівня освітньо-наукової програми доктора філософії всіх спеціальностей, які володіють іноземною мовою на рівні, який відповідає В2 за ЗЄР (Загально Європейські рекомендації щодо навчання та викладання сучасних мов). В результаті успішного навчання за програмою даного курсу очікується підвищення рівня володіння мовою до С1, який є перехідним між рубіжнім та просунутим рівнями незалежного користувача мовою. Курс має практичне спрямування, надаючи здобувачам можливості набуття загальної професійної комунікативної компетенції у користуванні англійською мовою. Навчання здійснюється шляхом інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках знайомого загально-тематичного і ситуативного контексту відповідно до певної академічної та професійної сфери діяльності студентів. Самоосвіта вважається невід’ємною частиною даного навчального курсу, і особлива увага у програмі приділяється самостійній роботі студентів.
Опис: Модуль 1. (читання) Міжнародні академічні конференції; навчання,викладання і наукова робота в університетах; академічні публікації;міжнародна співпраця. (слухання) Відвідування конференції; залагодження конфліктів; створення мережі контактів; презентації. Модуль 2. (говоріння) Спілкування; навички робити презентації. (писання) Академічна кореспонденція; написання резюме; опис наочних даних.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль та диференційований залік. Методи оцінювання знань: -усне та фронтальне опитування; -письмове опитування; -вибіркове усне опитування; -виступи на практичних заняттях; -тести; -оцінка активності; -оцінювання внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень; тощо. Залік -усне опитування; -тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: - Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота. - Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі. Разом за дисципліну 100 Поточний контроль (ПК) Аудиторна робота 30: Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 10 Письмо 10 Контрольна робота 40 Самостійна робота 30: Виконання вправ з підручника 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення 5 Діалогічне мовлення 5
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: • English for academics (book 1) ( 2014) .Cambridge university press and the British Council, CUP • English for academics (book 2) ( 2014) .Cambridge university press and the British Council, CUP • Azar, B.S (1999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education. – 437 p. • Ek, J.A. van and J.L.M.Trim (2001) Vantage. Cambridge: Cambridge University Press. – 187 p. • Evans, V. (1998) Successful Writing. Blackpill: Express Publishing. – 116 p. • Kay, S. & Jones, V. (2001) Inside Out. Oxford: MacMillan Publishers Limited. – 160 p. • Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press. • Quick Placement Test (2001) Oxford: Oxford University Press. – 26 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).