Професійна педагогіка

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Професор, д.пед.н. Мукан Н.В. К.пед.н. Дольнікова Л.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування у молодих науковців компетентностей, що базуються на наукових фахових знаннях та уміннях в галузі професійної педагогіки, здатностях перетворення знань, необхідних для активної професійно-педагогічної і наукової діяльності, ознайомлення з методикою професійного навчання у вищій школі, набуття елементів педагогічної компетентності в галузі управління освітнім процесом та організації науково-дослідної роботи у закладі вищої освіти.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентність: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та національному рівні. Загальна компетентність: здатність організовувати та проводити навчальні заняття різних організаційних форм, застосовувати традиційні та інноваційні методи і педагогічні технології з метою особистісного, професійного та соціального розвитку особистості фахівця, в основу яких покладено загальнолюдські цінності, професійні цінності і ставлення, надбання педагогічної науки та інноваційні ідеї в галузі освіти. Знання (ЗН): теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату професійної педагогіки; сутності організації освітнього процесу; сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи зі студентською молоддю; методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять, їхнього навчально-методичного супроводу; неперервного професійного розвитку та педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника. Уміння (УМ): знаходити, аналізувати, осмислювати інформацію та формувати базу фахових знань; проектувати цілі, завдання, зміст та результати навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття, аналізувати та статистично обробляти результати навчання здобувачів освіти; налагоджувати комунікативні процеси зі здобувачами освіти, колегами, громадськістю; організовувати та проводити групову й індивідуальну виховну роботу, виявляти та розвивати творчі здібності особистості; аналізувати педагогічні ситуації та розв’язувати педагогічні задачі. Комунікація (КОМ): вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях. Автономія і відповідальність (АіВ): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати програмні результати навчання, які корелюються з компетентностями за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії: Знання (ЗН): теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату професійної педагогіки; сутності організації освітнього процесу; сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи зі студентською молоддю; методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять, їхнього навчально-методичного супроводу; неперервного професійного розвитку та педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника. Уміння (УМ): знаходити, аналізувати, осмислювати інформацію та формувати базу фахових знань; проектувати цілі, завдання, зміст та результати навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття, аналізувати та статистично обробляти результати навчання здобувачів освіти; налагоджувати комунікативні процеси зі здобувачами освіти, колегами, громадськістю; організовувати та проводити групову й індивідуальну виховну роботу, виявляти та розвивати творчі здібності особистості; аналізувати педагогічні ситуації та розв’язувати педагогічні задачі. Комунікація (КОМ): вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях; застосування сучасних інформаційно-комунікаційних інструментів і технологій для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. Автономія і відповідальність (АіВ): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Супутні і наступні навчальні дисципліни: Управління науковими проєктами Педагогічна практика Академічна доброчесність і якість освіти Методологія підготовки наукових публікацій
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни розглядаються питання: основ професійної педагогіки та особливостей організування навчально-виховного процесу і процесу професійної підготовки майбутнього фахівця; закономірних зв’язків, покладених в основу розвитку, виховання та навчання у закладі вищої освіти, а також розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення висококваліфікованого фахівця; основних дидактичних підходів до формування і розвитку умінь і навичок та забезпечення якісного навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти відповідно до сучасних освітніх стандартів та чинного законодавства у галузі професійної освіти.
Опис: Тема 1. Професійна педагогіка як галузь педагогіки. Професійна педагогіка у системі педагогічних знань. Поняттєво-категорійний апарат професійної педагогіки. Педагогічна діяльність: структура, зміст, учасники педагогічного процесу в системі професійної освіти. Тема 2. Система професійної освіти України. Структура і зміст сучасної професійної освіти. Педагогічний процес у закладі професійної освіти. Цілісність, принципи, закономірності педагогічного процесу в професійній освіті. Значення педагогічних знань для викладача професійних дисциплін у ЗВО. Тема 3. Теоретико-методологічні основи функціонування професійної освіти в Україні. Теорії, концепції, підходи, покладені в основу сучасної професійної освіти. Методологія педагогіки. Організація педагогічного дослідження. Тема 4. Основи дидактики професійної педагогіки. Основні категорії дидактики. Закономірності, принципи, методи та засоби навчання. Тема 5. Організаційні форми навчання у професійній освіті та їх навчально-методичне забезпечення. Традиційні форми навчання в організуванні навчально-виховного процесу. Інноваційні форми навчання в організуванні навчально-виховного процесу. Використання ІКТ в освіті. Тема 6. Сучасні підходи до контролю знань та діагностика програмних результатів навчання. Контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у вищій школі. Тестування досягнень та розвитку. Тема 7. Педагогічна майстерність педагога. Особливості професійної діяльності і розвиток педагога сучасної вищої школи. Професійно значимі якості педагога вищої школи. Педагогічна культура, педагогічний етикет. Професійна компетентність. Педагогічна майстерність науково-педагогічного працівника вищої школи. Професійний розвиток сучасного педагога.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у таких формах: вибіркове усне опитування на початку заняття; фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами упродовж 5–10 хв; індивідуальна перевірка виконання практичних робіт; оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо. Контрольні запитання поділяються на: тестові завдання – вибрати вірні відповіді; проблемні завдання – створення ситуацій проблемного характеру; питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; ситуаційні завдання – визначити відповідь відповідно до певної ситуації; питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення; інтерактивні завдання вікторинного та ігрового характеру. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання контрольної роботи. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку виявлення будь-якої форми порушення академічної доброчесності вживаються заходи відповідно до Положення про Кодекс корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ № 149-1-10 від 19.03.2020). Залік (диференційований залік) – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння аспірантом (здобувачем) навчального матеріалу з дисципліни сумарно за всіма видами робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни: ? Виконання тренувальних тестових завдань за темою кожної лекції. Виконання одного тестового завдання оцінюється у 5 балів автоматично у ВНС. Термін виконання тестового завдання за кожною темою – два тижні після прослуханої лекції. Всього 7 тестових завдань – максимальна сума балів – 35. ? Виконання практичних робіт за кожною темою. Виконання кожної практичної роботи оцінюється у 5 балів. Термін виконання практичної роботи за кожною темою – два тижні після практичного заняття. Всього 7 практичних робіт – максимальна сума балів – 35. Практичні роботи виконуються аспірантом відповідно до методичних рекомендацій і оцінюються викладачем за такими критеріями: присутність аспіранта на практичному занятті та участь в обговоренні теоретичних питань – 1 бал; аргументація підготовленої практичної роботи під час її захисту – 3 бали; оформлення виконаної практичної роботи відповідно до встановлених вимог і дотримання термінів її здачі у ВНС – 1 бал. Виконання індивідуального науково-дослідницького завдання передбачає розробку міні-дидактичного проекту будь-якої організаційної форми навчання на основі інноваційних підходів. Виконання індивідуального науково-дослідницького завдання прикріплюється у ВНС і оцінюється викладачем у 30 балів за такими критеріями: обґрунтування вибору напряму дослідження – 2 бали; аргументація викладу і формулювання триєдиної мети, завдань дослідження і методів реалізації мети – 5 балів; логічність побудови, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, інноваційність та якість оформлення міні-дидактичного проекту – 15 балів; формулювання висновків – 3 бали; захист роботи – 5 балів Тренувальні тести до лекції 1 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 2 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 3 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 4 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 5 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 6 – 5 балів Тренувальні тести до лекції 7 – 5 балів Практична робота 1 – 5 балів Практична робота 2 – 5 балів Практична робота 3 – 5 балів Практична робота 4 – 5 балів Практична робота 5 – 5 балів Практична робота 6 – 5 балів Практична робота 7 – 5 балів Індивідуальне науково-дослідне завдання – 30 балів Разом – 100 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Навчальна дисципліна «Професійна педагогіка» передбачає вивчення основ професійної педагогіки та особливостей організації освітнього процесу та процесу професійної підготовки майбутнього фахівця; закономірних зв’язків, які існують між розвитком, вихованням та навчанням у закладі професійної освіти; розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення висококваліфікованого фахівця у будь-якій галузі матеріального чи духовного виробництва; основних дидактичних підходів до формування та розвитку вмінь і навичок, забезпечення якісного освітнього процесу у професійно-технічному закладі освіти та закладі вищої освіти відповідно до сучасних освітніх стандартів та чинного законодавства у галузі професійної освіти. Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення. Самостійна робота передбачає опрацювання літературних джерел, лекційного матеріалу, виконання завдань, що представлені в методичних рекомендаціях до самостійної роботи, роботу у віртуальному навчальному середовищі, обов’язковим елементом якої є виконання тестових завдань до кожної теми, підготовку до практичних занять, виконання завдань, передбачених методичними рекомендаціями до практичних занять, а також виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Розподіл балів за 100-бальною шкалою Поточний контроль (ПК) Бали Тренувальні тести до лекції 1 5 Тренувальні тести до лекції 2 5 Тренувальні тести до лекції 3 5 Тренувальні тести до лекції 4 5 Тренувальні тести до лекції 5 5 Тренувальні тести до лекції 6 5 Тренувальні тести до лекції 7 5 Практична робота 1 5 Практична робота 2 5 Практична робота 3 5 Практична робота 4 5 Практична робота 5 5 Практична робота 6 5 Практична робота 7 5 Індивідуальне науково-дослідне завдання 30 Разом за дисципліну 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: ? Березюк, О. С., & Власенко, О. М. (2017). Дидактика: теорія і практика. Житомир, Україна: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка. ? Бобало Ю. Я. (ред.) (2018). Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу: збірник нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка». Львів, Україна: Видавництво Львівської політехніки. ? Бойченко, В. В. (2013). Дидактичні системи у вищій освіті. Умань, Україна: ПП Жовтий О. О. ? Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007–2011 рр.: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2. (2012). НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Айвазова Л. М., Бублик Н. М.; наук. консультант і авт. вступ. ст. Корольов Б. І.; наук. ред. Рогова П. І.; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. Київ, Україна: Нілан-ЛТД. ? Внукова, О. М. (2015). Методологічні засади професійної освіти. : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 6.010104 Професійна освіта (Дизайн). Київ, Україна: КНУТД. ? Дороніна, Т. О. (2018). Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні. Кривий ріг, Україна: КДПУ. ? Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії для усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В.. Мукан О.В., розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» (http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9336) ? Калашнікова, Л. М., Жерновникова, О. А. (2016). Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях. Харків, Україна. ? Каменєва, Т. М. (2018). Теоретичні основи навчання. Київ, Україна: МНУЦ. ? Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2020. ? Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. ? Перелік тем для індивідуальних дослідницьких завдань з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня з усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2020. ? Таланова, Ж. В. (2010). Докторська підготовка у світі та Україні. Київ, Україна: Міленіум. ? Туркот, Т. І. (2011). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Кондор. ? Уруський В. І. (2012). Педагогічна діагностика: методичні рекомендації. Тернопіль, Україна. ? Фіцула, М. М. (2014). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Академвидав. ? Холковська, І. Л. (ред.). (2017). Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу. Вінниця, Україна: ТОВ «Нілан ЛТД». ? Major, C. H., Harris, M. S., & Zakrajsek, T. (2015). Teaching for learning: 101 intentionally designed educational activities to put students on the path to success. Routledge. ? Moodie, G. (2008). From vocational to higher education: an international perspective. UK: Berkshire Open University Press. ? Rust, C. (ed.) (2003) Improving Student Learning Theory and Practice – 10 Years on, Oxford: Oxford Centre for Staff and Learning Development. Good mix of recent research and practice. ? Schultz, D., & Schultz, S. E. (2016). Theories of personality, (11th ed). – Cengage Learning. ? Ukraine National Erasmus+ Office. (2017). Overview of the higher education system. Ukraine. ? UNESCO. (2013). International Standard Classification of Education. Fields of Education and Training. Montreal, Quebec, Canada: UNESCO Institute for Statistics
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).