Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.M.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Шпак Н.О., к.е.н., доц. Найчук-Хрущ М.Б.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у аспірантів системи знань та практичних навичок у аналізуванні, оцінюванні ефективності проектів та формуванні грантових заявок та патентних прав щодо даних проектів, підготовки до захисту дисертації.
Завдання: загальні: ЗК1. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема організування та проведення навчальних занять, застосування сучасних інформаційних технологій (VNS, Microsoft Teams, Zoom тощо) ЗК2. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованого на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загально культурного кругозору, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності ЗК3. Здатність до абстрактного, критичного мислення, аналізу та синтезу на основні логічних аргументів і перевірених фактів в умовах обмеженості часу і ресурсів з урахуванням принципів тайм-менеджменту. ЗК6. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власних досліджень українською мовою, управління науковими проєктами та\або формування пропозицій фінансування наукових досліджень, реєстрації прав ІВ, застосування сучасних інформаційних технологій. ЗК7. Здобуття наукових компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності, застосування інформаційних технологій. ФК7. Здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння технологією з досліджуваного наукового напрямку.
Результати навчання: 1. Оволодіння поняттями , механізмами та формами надання міжнародної технічної допомоги. 2. Оволодіння методичними підходами у сфері здобуття грантів. 3. Оволодіння знаннями щодо основних етапів формування проектної заявки на грант. 4. Оволодіння механізмами аналізу потенційних донорів та грантодавців. 5. Оволодіння механізмами оцінювання життєздатності проекту. 6. Оволодіння стилями написання заявки на грант. 7. Оволодіння знаннями у сфері виявлення та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. 8. Оволодіння знаннями та навиками щодо мехінізмів та стадій оформлення патентних прав. Також, вивчення даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації обробки великих масивів даних, оцінювання та прогнозування економічних та соціальних явищ. 2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань. 3. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і іноземними мовами
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Менеджмент, Економіка підприємства - кореквізит: Інтелектуальна власність
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав» передбачає модуль лекційних та практичних занять загальним обсягом 3 кредити. У курсі передбачено вивчення таких основних тематичних питань: міжнародна технічна допомога, партнери міжнародної технічної допомоги, донорські організації, сутність проекту та структура проекту, методичні підходи до здобуття грантів, аналіз зацікавлених сторін, аналіз проблем, вибір потенційних донорів, донорські організації, основні етапи формування проектної заявки, стиль написання, класифікація об’єктів інтелектуальної власності, об’єкти авторського і суміжного права та їх правова охорона, оформлення патентних прав на об’єкти патентного права, форми правової охорони в патентному праві, стадії оформлення патентних прав.
Опис: У курсі передбачено вивчення таких основних тематичних питань: міжнародна технічна допомога, партнери міжнародної технічної допомоги, донорські організації, сутність проекту та структура проекту, методичні підходи до здобуття грантів, аналіз зацікавлених сторін, аналіз проблем, вибір потенційних донорів, донорські організації, основні етапи формування проектної заявки, стиль написання, класифікація об’єктів інтелектуальної власності, об’єкти авторського і суміжного права та їх правова охорона, оформлення патентних прав на об’єкти патентного права, форми правової охорони в патентному праві, стадії оформлення патентних прав. Форми правової охорони в патентному праві. Стадії оформлення патентних прав (формування і подання заявки, процедура розгляду заявки, видача і отримання патенту. Патентні мита.
Методи та критерії оцінювання: 1. Оцінювання знань студент здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. 2. Семестровий контроль проводиться у формі заліку; оцінювання виконання індивідуальних робіт та контрольної роботи. Методи оцінювання: вибіркове усне опитування; відповіді при допуску та захисті лабораторної роботи, оцінка аУсне опитування 3. Оцінювання виконання поточних контрольних та самостійних робіт 4. Написання письмової залікової роботи 5. Підсумкове теоретичне опитування
Критерії оцінювання результатів навчання: • за виконання і представлення індивідуальних поточних робіт (3 роботи по 10 балів) – 30 балів; • за виконання пісумкової роботи (залікове тестове завдання) – 70 балів (50 – письмова компонента, 20 – усна компонента). • Підсумкова семестрова оцінка у 100-бальній шкалі переводиться у державну оцінку відповідно до прийнятої в Університеті системи: • 88-100 балів –“відмінно”; • 71-87 балів – “добре”; • 50-70 балів – “задовільно”; • 0-49 балів – “ не задовільно”. • Оцінка “відмінно” (88-100 балів) виставляється за повні, систематизовані знання. Студент має вірно відповісти на поставлені завдання і розв’язати практичні завдання, допускаються незначні механічні помилки, які суттєво не спотворюють загальний результат практичних задач. • Оцінка “добре” (71-87 балів) передбачає, що в цілому володіючи матеріалом, студент правильно відповідає на більшість поставлених завдань і допускає незначні неточності та окремі помилки при розв’язанні практичних задач. • Оцінка “задовільно” (50-70 балів) виставляється студенту, який має суттєві недоліки при розв’язанні поставлених завдань та має прогалини у практичних знаннях, але спробував розв’язати задачі, де міг допустити помилки. • Оцінка “незадовільно” (менше 50 балів) виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не знає основних понять з предмету і не вірно на них відповів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Правова природа права на наукове відкриття в країнах англо-саксонського права /The legal nature of the right to scientific discovery in anglish-saxon law | Cеменюк О.А / Юридичний науковий електронний журнал, № 2/2020 [Електронне видання] Режим доступу: http://lsej.org.ua/2_2020/38.pdf 2. Shpak N., Doroshkevych K., Dzvonyk* R., Naichuk-khrushch M., Dvulit Z., Shpak Y. Evaluation of tactical approaches to the implementation of the strategy of innovative IT projects // Computer science and information technologies : proceedings of IEEE 16th International conference (Lviv, Ukraine, 22–25 September, 2021). – 2021. – C. 407–410. 0,18 ум.д.ар (Шпак Ю. Н.) (SciVerse SCOPUS). 3. Шпак, Н., Найчук-Хрущ, М., & Кулик, О. (2020). Аналіз та тенденції розвитку технологічних інновацій в енергетичній галузі України. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (4), 125–132. 4. Найчук-Хрущ М.Б., Гнилянська Л.Й., Притула О.М., Шеремета Б.О. (2017). Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика, № 863. – 2017. – С.134-142. 5. Грантрайтінг: методичні рекомендації для органів публічної влади щодо написання проектних заявок / [О.В. Кулініч, Д.С. Ткачов, С.Є. Ігнатьєв та ін.] ; за ред. О.В. Кулініча. – Х.: Регіональний центр міжнародних проектів і програм, 2013. – 78 с. 6. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2019. – 492 с. ISBN 978-617-646-450- 7. Ковтуненко К.В., Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та інші. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія Вип. 2/ за ред. д.е.н., доц. Ковтуненко К.В., д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 906 с. 8. Мартинюк В. П. Інтелектуальна власність : навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. –359 с. 1. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав» для слухачів рівня доктор філософії спеціальності 056 Міжнародні економічні відносини / Укл.: Н.О. Шпак – Львів: Видавництво кафедри ММП НУ «Львівська політехніка», 2016. – 30 с. 2. Конспект лекцій з курсу «Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав» для слухачів рівня доктор філософії спеціальності 056 Міжнародні економічні відносини / Укл.: Н.О. Шпак – Львів: Видавництво кафедри ММП НУ «Львівська політехніка», 2016. – 100 с. 3. Конспект лекцій з курсу «Інтелектуальна власність» для студентів усіх спеціальностей галузей знань: 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування» та 1801 «Специфічні категорії» усіх форм навчання. № 4564 від 11.10.2012 / Укл. О.Є. Кузьмін, Л.П. Сай, М.Б. Найчук-Хрущ – Львів: кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 135с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).