Академічна доброчесність і якість освіти

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Професор, д.пед.н. Мукан Н.В. К.іст.н. Гелеш А.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни «Академічна доброчесність та якість освіти» є розвиток культури академічної доброчесності, формування у здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії загальнонаукових компетентностей та універсальних навичок, необхідних для комплексного розв’язання проблем наукового та педагогічного характеру у закладі вищої освіти відповідно до принципів академічної доброчесності, у контексті теорії і практики зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти згідно з Європейськими стандартами і рекомендаціями, а також Кодексу корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка».
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентність: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та національному рівні. Загальна компетентність: здатність здійснювати власну професійно-педагогічну та науково-дослідну діяльність в галузі з дотриманням академічної доброчесності, здатність організовувати процес професійної підготовки здобувачів освіти відповідно до Європейських стандартів і рекомендацій забезпечення якості вищої освіти, національної специфіки та системи внутрішнього забезпечення якості освіти Національного університету «Львівська політехніка». Знання (ЗН): знання теоретичних основ академічної доброчесності та її значення у системі забезпечення якості вищої освіти; практики формування культури академічної доброчесності як компоненту корпоративної культури академічної спільноти закладу вищої освіти; забезпечення якості вищої освіти на Європейському, національному рівнях та рівні закладу вищої освіти; специфіки акредитаційного процесу та ролі стейкголдерів у забезпеченні якості вищої освіти. Уміння (УМ): організовувати власну професійно-педагогічну діяльність з дотриманням академічної доброчесності; реалізувати науково-дослідну діяльність на засадах культури академічної доброчесності; послуговуватися правами та обов’язками здобувача освіти як стейкголдера у процесі акредитації освітніх програм, що реалізуються у Львівській політехніці; брати участь у відборі незалежних (зовнішніх) експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Комунікація (КОМ): вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях. Автономія і відповідальність (АіВ): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Академічна доброчесність і якість освіти» здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати програмні результати навчання, які корелюються з компетентностями за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії: Знання (ЗН): знання теоретичних основ академічної доброчесності та її значення у системі забезпечення якості вищої освіти; практики формування культури академічної доброчесності як компоненту корпоративної культури академічної спільноти закладу вищої освіти; забезпечення якості вищої освіти на Європейському, національному рівнях та рівні закладу вищої освіти; специфіки акредитаційного процесу та ролі стейкголдерів у забезпеченні якості вищої освіти. Уміння (УМ): організовувати власну професійно-педагогічну діяльність з дотриманням академічної доброчесності; реалізувати науково-дослідну діяльність на засадах культури академічної доброчесності; послуговуватися правами та обов’язками здобувача освіти як стейкголдера у процесі акредитації освітніх програм, що реалізуються у Львівській політехніці; брати участь у відборі незалежних (зовнішніх) експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Комунікація (КОМ): вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях; застосування сучасних інформаційно-комунікаційних інструментів і технологій для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. Автономія і відповідальність (АіВ): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Професійна педагогіка Супутні і наступні навчальні дисципліни: Педагогічна практика Дослідницький семінар
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни «Академічна доброчесність і якість освіти» розглядаються питання теорії і практики академічної доброчесності: основні поняття і категорії; нормативно-правова база; особливості культури академічної доброчесності у зарубіжному та вітчизняному досвіді; роль та значення академічної доброчесності у забезпеченні якості вищої освіти. Досліджується проблема академічної доброчесності в освітньому вимірі: основні форми порушення академічної доброчесності в освітньому процесі; розвиток та впровадження сучасних методик викладання, практик перегляду та адаптації робочих програм навчальних дисциплін, що забезпечуватимуть дотримання академічної доброчесності у системі вищої освіти України. Розглядається проблема академічної доброчесності у науковій діяльності, що передбачає ознайомлення здобувачів освіти з Кодексом корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка»; основними формами порушення академічної доброчесності в науковій діяльності, поняттям «Авторське право»; особливостями використання об’єктів інтелектуальної власності. Обґрунтовується зв’язок академічної доброчесності та забезпеченням якості освіти, зокрема через аналіз Європейських та національних стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у вищій освіті, зокрема, їхніх цілей та принципів; стандартів і рекомендацій щодо внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості; структури розроблення змісту освіти; видів освітніх програм. Розглядається питання акредитації освітніх програм як інструменту зовнішнього забезпечення якості освіти, її організації Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідно до визначених повноважень і завдань, а також участь стейкголдерів в акредитаційній процедурі.
Опис: Тема 1. Академічна доброчесність: теоретичні та прикладні аспекти. Мета і завдання навчальної дисципліни «Академічна доброчесність і якість освіти». Академічна доброчесність: основні поняття та категорії. Нормативно-правове забезпечення розвитку академічної доброчесності у сфері вищої освіти. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку академічної доброчесності у вищій освіті. Роль та значення академічної доброчесності у забезпеченні якості вищої освіти. Тема 2. Академічна доброчесність: освітній вимір. Нормативно-правове забезпечення розвитку академічної доброчесності в освітній діяльності Львівської політехніки. Основні форми порушення академічної доброчесності в освітньому процесі. Розвиток та впровадження сучасних методик викладання, практик перегляду та адаптації робочих програм навчальних дисциплін, що забезпечуватимуть дотримання академічної доброчесності у системі вищої освіти України. Тема 3. Академічна доброчесність: науковий вимір. Кодекс корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка». Основні форми порушення академічної доброчесності в науковій діяльності. Авторське право. Особливості використання об’єктів інтелектуальної власності. Тема 4. Європейські та національні стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у вищій освіті. Контекст, сфера дії, цілі та принципи Європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у вищій освіті. Стандарти і рекомендації щодо внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості. Структура розроблення змісту освіти: нормативні документи. Види освітніх програм та характеристика їхніх складових як системи освітніх компонент. Тема 5. Внутрішня система забезпечення якості освіти Національного університету «Львівська політехніка». Нормативно-правове забезпечення якості вищої освіти. Тема 6. Акредитація освітніх програм як інструмент зовнішнього забезпечення якості освіти. Структура повноваження і напрями діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Сутність, мета та завдання акредитації освітніх програм. Організація акредитаційного процесу. Акредитація освітніх програм іноземними акредитаційними агентствами та незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. Тема 7. Участь стейкголдерів в акредитації освітніх програм. Експерт з акредитації освітніх програм: порядок відбору, навчання, сертифікація. Права, обов’язки та відповідальність експертів, що проводять акредитаційну експертизу в ЗВО. Організаційні аспекти роботи експерта з акредитації освітніх програм.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у таких формах: вибіркове усне опитування на початку заняття; фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами упродовж 5–10 хв; індивідуальна перевірка виконання практичних робіт; оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо. Контрольні запитання поділяються на: тестові завдання – вибрати вірні відповіді; проблемні завдання – створення ситуацій проблемного характеру; питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; ситуаційні завдання – визначити відповідь відповідно до певної ситуації; питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення; інтерактивні завдання вікторинного та ігрового характеру. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання контрольної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Нині академічна доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників є одним із ключових факторів забезпечення якості освіти, її сталого розвитку та подальшого вдосконалення. В основу формування академічної доброчесності покладено розуміння академічною спільнотою закладу вищої освіти власних прав і свобод у комплексному поєднанні із зобов’язаннями та обов’язками. Навчальна дисципліна «Академічна доброчесність та якість освіти» охоплює аудиторну та позааудиторну роботу здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії. Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення. Самостійна робота передбачає опрацювання наукових джерел, лекційного матеріалу, виконання практичних і тестових завдань, індивідуального науково-дослідного завдання, роботу у віртуальному навчальному середовищі. Залік (диференційований залік) – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння аспірантом (здобувачем) навчального матеріалу з дисципліни сумарно за всіма видами робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни: Виконання тренувальних тестових завдань за темою кожної лекції. Виконання одного тестового завдання оцінюється у 5 балів автоматично у ВНС. Термін виконання тестового завдання за кожною темою – два тижні після прослуханої лекції. Всього 7 тестових завдань – максимальна сума балів – 35. Виконання практичних робіт за кожною темою. Виконання кожної практичної роботи оцінюється у 5 балів. Термін виконання практичної роботи за кожною темою – два тижні після практичного заняття. Всього 7 практичних робіт – максимальна сума балів – 35.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: ? Афанасьєва К. Явище академічного плагіату: витоки та шляхи боротьби. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. № 6. С. 86-91. ? Гелеш А.В. Державна система забезпечення якості вищої освіти: навчальний посібник / А.В. Гелеш. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 180 с. ? Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text ? Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text ? Закон України від 14.10.2020 р. № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text ? Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затверджені рішенням Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти протокол від 29 серпня 2019 р. № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Методичні-рекомендаціі?_для-експертів.pdf. ? Побіженко І. О Плагіат у сучасних умовах України. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2015. Випуск 4(45). С. 181-183. ? Положення «Про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 11.07.2019 р. № 977, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.08.2019 р. за № 880/33851 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text ? Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка», ухвалене протоколом Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» від 20.06.2017 р. № 35. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpnu.ua/sites/default/files/attach/2019/13631/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2017.pdf ? Положення про Кодекс корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка», затверджений наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» від 19.03.2020 р. № 149-1-10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpnu.ua/sites/default/files/attach/2020/15234/lpnu-kodeks.pdf ? Порядок відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм Затверджене Національним агентство із забезпечення якості вищої освіти протокол від 27 листопада 2019 р. № 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/20201013-Порядок-відбору-експертів-1.pdf ? Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм третього рівня вищої освіти (додаток до «Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми», затверджених рішенням Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти протокол від 29 серпня 2019 р. № 9) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Рекомендаціі?-стосовно-акредитаціі?-PhD-програм.pdf ? Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності: затверджено рішенням НАЗЯВО від 29.10.2019 р., протокол № 11. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019.pdf. ? Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності. Підкомісія 303 «Академічна доброчесність» Науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти. — К. : Міністерство освіти і науки України, 2016. — 24 с. ? Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): Лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 111-8681. ? Рекомендації щодо застосування критерії оцінювання якості освітньої програми / Укладачі: Алькема В.Г., Артюхов А.Є., Бутенко А.П., Винницький М., Євстифеєв М.І., Єременко О.В., Золотарьова І.О., Квіт С.М., Медведєв В.К., Моркляник Б. В., Олексів І.Б., Стукало Н.В. (за редакцією: Бутенко А.П., Єременко О.В., Квіт С.М.) // Затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року: / ТОВ «Український освітянський видавничий центр «Оріон»». – К., 2020. – 66 с. ? Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.): лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650. ? Стандарт забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти «Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях», https://lpnu.ua/sites/default/files/attach/2018/9938/svo_03.14_reglament_perevirky_na_akademichnyy_plagiat.pdf ? Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К.: ТОВ «ЦС», 2015. – 32 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf ? Центр академічної доброчесності. Десять принципів академічної доброчесності для викладачів. URL: https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6Wb3Qzc2F3ODBuZWM/view ? Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти: Лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).