Методологія підготовки наукових публікацій

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.M.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Професор, д.пед.н. Мукан Н.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни «Методологія підготовки наукових публікацій» є формування у молодих науковців компетентностей, що базуються на наукових фахових знаннях та уміннях в галузі академічного письма, здатностях перетворення знань, необхідних для активної наукової діяльності, використання стилістики академічного/наукового письма, вмінь і навичок для логічної побудови та презентації власних ідей, результатів творчої наукової праці у формі наукових текстів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентність: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та національному рівні. Загальна компетентність: здатність презентувати результати власного наукового дослідження українською та іноземною мовами на основі застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, з урахуванням норм права інтелектуальної власності, професійної етики науковця та академічної доброчесності. Знання (ЗН): теоретичних основ академічного письма та наукового стилю; ознак наукового тексту та його видів, специфіки його побудови й організації, а також синтаксичних особливостей побудови речення, абзацу; методології підготовки наукової статті до опублікування, її організації та оформлення, просування у процесі опублікування; ролі і значення авторських профілів у процесі поширення результатів наукового дослідження; специфіки використання наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, поняття хижацтва в науці. Уміння (УМ): знаходити, аналізувати, осмислювати інформацію та формувати базу фахових знань; продукувати наукові тексти різного призначення на основі використання фахових знань, власних ідей, аналізу та опрацювання джерельної бази дослідження з урахуванням культури академічної доброчесності; підготувати до опублікування наукову статтю з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для оформлення джерельної бази дослідження; послуговуватися наукометричними базами даних Scopus і Web of Science. Комунікація (КОМ): вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях. Автономія і відповідальність (АіВ): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Методологія підготовки наукових публікацій» здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати програмні результати навчання, які корелюються з компетентностями за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії: Знання (ЗН): знання теоретичних основ академічного письма та наукового стилю; ознак наукового тексту та його видів, специфіки його побудови й організації, а також синтаксичних особливостей побудови речення, абзацу; знання методології підготовки наукової статті до опублікування, її організації та оформлення, просування у процесі опублікування; знання ролі і значення авторських профілів у процесі поширення результатів наукового дослідження; знання специфіки використання наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, поняття хижацтва в науці. Уміння (УМ): знаходити, аналізувати, осмислювати інформацію та формувати базу знань; продукувати наукові тексти різного призначення на основі використання фахових знань, власних ідей, аналізу та опрацювання джерельної бази дослідження з урахуванням культури академічної доброчесності; підготувати до опублікування наукову статтю з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для оформлення джерельної бази дослідження; послуговуватися наукометричними базами даних Scopus і Web of Science. Комунікація (КОМ): вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях; застосування сучасних інформаційно-комунікаційних інструментів і технологій для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. Автономія і відповідальність (АіВ): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Академічне підприємництво Іноземна мова для академічних цілей Супутні і наступні навчальні дисципліни: Дослідницький семінар
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни розглядаються основні поняття та категорії академічного письма, питання академічної грамотності; наукового стилю. Вивчається специфіка наукового тексту та його видів; особливості побудови наукового тексту, його організації; абзацу як компоненту наукового тексту. Досліджуються синтаксичні труднощі наукового тексту: специфіка побудови речень у науковому тексті; синтаксис, засоби зв’язку у реченні, синтаксичні конструкції. Аналізується процес підготовки до публікації результатів дослідження, зокрема його основні етапи та вимоги: підготовка наукової статті до опублікування; авторське право; структура та оформлення наукової статті; особливості спілкування з редакцією видання та рецензентами. Під час вивчення навчальної дисципліни освоюються знання, формуються вміння і навички опрацювання та оформлення літературних джерел, за допомогою ознайомлення зі стилями оформлення літературних джерел; особливостей оформлення посилань цитування у науковому тексті; використання сучасних ІКТ в опрацюванні та оформленні переліку використаних джерел. Особлива увага відведена ознайомленню із специфікою створення авторських профілів науковця, наукометричними базами даних Scopus і Web of Science, зокрема під час ознайомлення із наукометрією, особливостями реєстрації та пошуку джерел у НМБД Scopus та Web of Science; видами хижацтва в науці; специфікою перевірки наукових журналів.
Опис: Тема 1. Методологія підготовки наукових публікацій: теоретичні основи. Мета і завдання навчальної дисципліни «Методологія підготовки наукових публікацій». Основні поняття та категорії академічного письма. Академічна грамотність. Науковий стиль: основні характеристики. Тема 2. Науковий текст та його види. Науковий текст: специфіка побудови. Організація наукового тексту. Абзац як компонент наукового тексту. Тема 3. Науковий текст: синтаксичні труднощі. Специфіка побудови речень у науковому тексті. Синтаксис у науковому тексті. Засоби зв’язку у реченні. Синтаксичні конструкції. Тема 4. Підготовка до публікації результатів дослідження: основні етапи та вимоги. Підготовка наукової статті до опублікування. Про авторське право. Структура та оформлення наукової статті. Спілкування з редакцією видання та рецензентами. Тема 5. Поширення результатів наукових досліджень. Фахові видання України. Основні авторські профілі та ідентифікатори. Оформлення літератури: нормативний дискурс. Стилі оформлення літературних джерел. Тема 6. Наукометричні бази даних Scopus і Web of Science. Наукометрія. Реєстрація та пошук джерел у НМБД Scopus. Реєстрація та пошук джерел у НМБД Web of Science. Тема 7. Хижаки в науці. Як вибрати журнал для публікації наукової статті у рейтингових виданнях?
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на практичних заняттях проводиться з метою виявлення готовності до занять здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії у таких формах: ? вибіркове усне опитування на початку заняття; ? фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами упродовж 5–10 хв; ? індивідуальна перевірка виконання практичних робіт; ? оцінка активності здобувача вищої освіти під час занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо. Контрольні запитання поділяються на: ? тестові завдання – вибрати вірні відповіді; ? проблемні завдання – створення ситуацій проблемного характеру; ? питання-репліки – виявити причинно-наслідкові зв’язки; ? ситуаційні завдання – визначити відповідь відповідно до певної ситуації; ? питання репродуктивного характеру – визначення практичного значення; ? інтерактивні завдання вікторинного та ігрового характеру. Підсумковий контроль проводиться за результатами поточного контролю та виконання контрольної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: У науковій діяльності важливе значення мають не тільки власне наукові дослідження, але й здатність дослідника презентували власні напрацювання у формі наукових публікацій. Навчальна дисципліна «Методологія підготовки наукових публікацій» передбачає вивчення теорії і практики академічного письма, специфіки наукового стилю, побудови наукових текстів та його структурних компонентів; особливостей підготовки та подання статей до наукових видань, співпраці з редакцією та рецензентами; опрацювання та оформлення джерельної бази дослідження; використання ресурсів та можливостей наукометричних баз даних Scopus і Web of Science; формування культури академічної доброчесності. Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення. Самостійна робота передбачає опрацювання наукових джерел, лекційного матеріалу, виконання практичних і тестових завдань, індивідуального науково-дослідного завдання, роботу у віртуальному навчальному середовищі. Розподіл балів за 100-бальною шкалою Поточний контроль (ПК) Бали Тренувальні тести до лекції 1 5 Тренувальні тести до лекції 2 5 Тренувальні тести до лекції 3 5 Тренувальні тести до лекції 4 5 Тренувальні тести до лекції 5 5 Тренувальні тести до лекції 6 5 Тренувальні тести до лекції 7 5 Практична робота 1 5 Практична робота 2 5 Практична робота 3 5 Практична робота 4 5 Практична робота 5 5 Практична робота 6 5 Практична робота 7 5 Контрольна робота 30 Разом за дисципліну 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: ? Базовий пошук за автором без передплати Scopus – Scopus Author Preview. (2018). Взято з: http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url ? Бібліотека університету штата Нью-Йорк в Олбані. (2020). Взято з: http://library.albany.edu/cfox ? Боженко, О., Корян, Ю., Федорець М. (2016). Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації. В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй (ред.). Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Українська бібліотечна асоціація. Київ: УБА. ? Главчева Ю. М., Обухова Г. Б., Безменов М. І. (2018). Методичні рекомендації з редакційної підготовки наукових журналів для редакційних колегій наукових видань НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ». ? Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS. (2018). Взято з: http://nbuv.gov.ua/node/869 ? Джерела Scopus. (2020). Взято з: https://tutorials.scopus.com/EN/AnalyzeJournals_UKR/index.html ? ДСТУ 3582:2013 Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила. Чинний від 2013–08–22. (2014). Київ: Мінекономрозвитку України. ? ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. (2016). ДП «УкрНДНЦ»; розроб. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Київ: ДП «УкрНДНЦ». ? Дуденко, О. В. (2015). Синтаксис української мови: навчальний комплекс. Умань: ВПЦ «Візаві». ? Жабін, А. О. (2016). База даних Web of Science. Версія 5.22. Інструкція користувачу; Т. В. Добко (ред.). Київ, Україна. ? Ибраев, А.Г., & Ипполитова. Т.В. (2015). Академическое письмо: принципы структурирования и написания научного текста. Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева. ? Кириллова, О. В. (ред.). (2017). Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных. Москва, Россия: Ассоциация научных редакторов и издателей. ? Короткина, И. Б. (2016). Академическое письмо: процесс, продукт и практика. Москва: Издательство Юрайт, 2016. ? Лабораторія університету Пердью. (2021). Взято з: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ ? Лютий, Т. В. (2018). Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів. Суми, Україна: Сумський державний університет. ? Малошонок, Н. Г. (2018). Четыре уровня академического письма. Взято с: https://academics.hse.ru/awc/levels ? Попова, Н. Г., & Коптяева, Н. Н. (2015). Академическое письмо: статья IMRAD. Екатеринбург, Россия: ИФиП УрО РАН. ? Ревуцька, С. К. (2018). Курс лекцій з дисципліни «Академічне письмо». Кривий Ріг, Україна: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. ? Семеног, О. М. (2012). Культура наукової української мови. Київ, Україна: Академія. ? Семеног, О. М., Семеніхіна, О. В., & Безуглий, Д. С. (2017). Формування академічної культури майбутніх педагогів-дослідників в умовах цифрового творчого середовища як наукова проблема. Інформаційні технології і засоби навчання, 62(6), 240–252. ? Семеног, О., & Фаст, О. (2015). Академічне письмо: лінгвокультуролоічний підхід. Суми, Україна: СумДПУ імені А. С. Макаренка. ? Хусанов, Н., Бердиева, М., Диерова, Н., Мирзаева, Э., & Махкамова, Ш. (2016). Учебно-методический комплекс по дисциплине «Академическое письмо и ораторство». Ташкент, Узбекистан: Ташкентский финансовый институт. ? Яхонтова Т. В. (2014). Лінгвогенологія сучасної науки (на матеріалі англомовних текстів). (Автореферат дисертації доктора філологічних наук: спеціальність: 10.02.04 – германські мови). Київ, Україна: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ? APA Formatting and Style Guide/Purdue Online Writing Lab. (2016). Retrieved from: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ ? Beall, J. (2015). Predatory journals and the breakdown of research cultures. Information Development, 31(5), 473–476. ? Beall’s list of predatory journals and publishers. (2018). Взято з: https://beallslist.weebly.com/ ? Browse Citations in APA. (2014). University Libraries, University at Albany, State University of New York. Retrieved from: http://library.albany.edu/cfox ? Browse Citations in MLA. (2014). University Libraries, University at Albany State University of New York. Retrieved from: http://library.albany.edu/cfox?type=mla ? Cargill, M., & O’Connor, P. (2009). Writing scientific research Articles: strategies and steps. Blackwell Publishers, UK. ? Glasman-Deal, H. (2010). Science Research Writing for Non-Native Speakers of English. Imperial College London, UK. ? Green, B., & Beavis, C. (2012). Literacy in 3D: an integrated perspective in theory and practice. Camberwell, Vic.: ACER Pres. ? Weston, K. (2017). Educating students to play the publication game. Higher Education Research & Development, 36(5), 1085–1088. ? Wildgaard, L. (2015). A comparison of 17 author-level bibliometric indicators for researchers in Astronomy, Environmental Science, Philosophy and Public Health in Web of Science and Google Scholar. Scientometrics, 104 (3), 1–34
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).