Педагогічна практика

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизовані системи управління
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.O.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Системи автоматизованого проектування
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.O.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Матвійчук Ярослав Миколайович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері інформаційних технологій на міжнародному та національному рівні • Здатність презентувати та обговорювати одержані результати наукових досліджень англійською мовою в усній та письмовій формі, вільно читати та цілковито розуміти англомовні наукові тексти 1) здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системи штучного інтелекту
Короткий зміст навчальної програми: Дана дисципліна систематизує здобуті теоретичні та практичні знання аспірантів, розширює знання з теорії та практики проведення лекційних, лабораторних та практичних занять, формує вміння аналізувати, синтезувати та подавати знання у зрозумілій для студентів формі. Дисципліна «Педагогічний практикум» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін, що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки аспірантів зі спеціальності «Системний аналіз». У межах дисципліни подаються основні засади організації освітнього процесу в університеті; основні форми, методи організації навчального процесу в університеті; методологія проведення занять (лекційних, практичних, лабораторних занять). Дана дисципліна подає підходи до підготовки лекцій, практичних та лабораторних занять для студентів закладів вищої освіти.
Методи та критерії оцінювання: 40 - лабораторні роботи, 60 - екзамени
Рекомендована література: 1.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.45-49. 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко – К.: Знання, 2006. – С.9-13. 3.Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Xарків: “ОВС”, 2012. – 287 с. 4.Мойсеюк Н. Є Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : [б. в.], 2009. – 656 с. 5.Пальчевський С.С. Педагогіка: навч. посіб. /С.С. Пальчевський. -К.: Каравела, 2007. - 576 с. 6.Педагогіка: навч. посіб./Н.П.Волкова. – 4-те вид., стереотип. – К. :Академвидав, 2012. – 616 с. – (Серія «Альма-матер») 7.Педагогіка: Навчальний посібник / Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 8-24.