Управління науковими проектами

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.M.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Професор, професор кафедри ІСМ, д.н.с.к. Кунанець Наталія Едуардівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Забезпечити аспірантам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Системний аналіз» та підготувати аспірантів для подальшого навчання за обраною спеціальністю. Формування у аспірантів поглиблених теоретичних та практичних знань з управління науковими проектами, менеджменту інформації як стратегічного ресурсу, застосування до неї маркетингових підходів та інструментів; отримання навиків з управління інформаційними потоками та процесами; набуття навиків роботи в команді; навчання на прикладі конкретних реальних організацій.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК03. Здатність розробляти проекти та управляти ними. фахові компетентності: СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в системному аналізі та дотичних до нього міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з інформаційних технологій та суміжних галузей. СК04. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в аналізі даних для підтримки прийняття рішень та дотичні до них міждисциплінарні проекти, лідерство під час їх реалізації. СК06. Здатність розв’язувати наукові або науково-прикладні проблеми, які виникають у складних системах. СК09. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності, застосування сучасних інформаційних технологій.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним: • виконувати постановку задач проектування машинного навчання • застосовувати методи та алгоритми проектування та оптимізації систем машинного навчання • здійснювати процедури адміністрування та реінжинірингу систем машинного навчання • створювати інтелектуальні системи на основі сучасних технологій машинного навчання У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з системного аналізу і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій. РН05. Вміти розробляти та реалізовувати наукові проекти за методологією та технологіями системного аналізу. РН09. Здатність ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. КОМ1. Уміння спілкуватись, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний термінологічний словниковий запас. КОМ2. Здатність використання різноманітних засобів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Супутні і наступні навчальні дисципліни Системний аналіз Управління вимогами в ІТ-проектах Теорія баз даних та знань Календарне та ресурсне планування проекту Стандарти управління проектами
Короткий зміст навчальної програми: Знання отримані в процесі вивчення даної дисципліни базуються як на ключових положеннях маркетингу та менеджменту (сутність, завдання, види, елементи, функції), так і на сучасних методах та інструментах управління організацією: положеннях ISO, основних елементах бізнес-планування та проведення аналізів середовища організації, аудиту маркетингової та управлінської діяльності
Опис: Тема 1. Вступ, вимоги до наукового проектування. Вимоги проекту, якість і час виконання проекту. Сутність проектної діяльності: поняття, основні характеристики, класифікація проектів. Тема 2. Управління проектами як специфічна галузь Розроблення проектів проведення наукових досліджень. Контекст загального процесу управління проектами: вхідні та похідні вимоги; стратегія перевірки та критерії приймання. Основний процес розроблення вимог: ідеальний світ; розроблення вимог в контексті змін. Інформаційна модель загального процесу розроблення вимог проекту: класи інформації; статус погодження; статус перевірки; статус задоволення вимог; внутрішні взаємозв’язки інформаційної моделі. Процес узгодження. Аналіз та моделювання. Отримання вимог та статус перевірки. Тема 3. Цілі, процеси та функції в управлінні проектами Поняття проблемної області. Узгодження вимог з замовником. Аналіз та моделювання: визначення зацікавлених сторін; розроблення сценаріїв використання продукту проекту; визначення меж інформаційної системи. Отримання вимог: визначення структури; збирання вимог; визначення критеріїв приймання; визначення стратегії перевірки. Тема 4. Світові та вітчизняні тенденції розвитку управління проектами Управління плануванням, контроль за перебігом виконання робіт, змінами у міжнародних проектах. Тема 5. Моделі і методи планування та управління науковими дослідженнями Встановлення технологічних взаємозв’язків між роботами проекту. Планування термінів проекту в стандартах та нормативних актах. Порядок змін ієрархічної структури та переліку робіт проекту. Метод критичного шляху. Визначення тривалості робіт проекту. Розрахунок календарного плану проекту та плану управління ним (календарі проекту, контрольні точки). Тема 6. Основні типи та загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами. Оргструктури з точки зору системи взаємних стосунків учасників проекту. Оргструктури проекту в контексті змісту проекту. Порівняльні характеристики та сучасні тенденції розвитку оргструктур управління проектом. Вимоги до керівника та персоналу проекту. Моделі розвитку команди проекту. Відповідальності в проекті та їх розподіл. Формування матриці відповідальності. Планування створення високоефективних проектних команд. Тема 7. Проектний документ. Оцінювання результатів експертизи наукового проекту. Документи про проведення наукової експертизи проекту. Документи про набутий досвід. Тема 8. Національні асоціація управління проектами. Сертифікація IPMA
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (40%) підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (40%) підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. – Львів: Новий світ – 2000, 2011. 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. – Львів: Новий світ – 2000, 2004. 3. Руководство к своду знаний по управлению проектами. Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004. – Project Management Institute, 2004.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).