On-line методи машинного навчання

Спеціальність: Комп'ютерні науки
Код дисципліни: 8.122.00.M.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Системи штучного інтелекту
Лектор: Шаховська Наталія Богданівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері інформаційних технологій на міжнародному та національному рівні; • Систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, а також в суміжних галузях; • Критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей; • Здатність ініціювати, обґрунтовувати та управляти актуальними науковими проектами інноваційного характеру, самостійно проводити наукові дослідження, взаємодіяти у колективі та виявляти лідерські здібності при виконанні наукових проектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методи аналізу та оптимізації складних систем
Короткий зміст навчальної програми: Знання отримані в процесі вивчення даної дисципліни базуються як натрадиційних методах опрацювання зображень (лінійні фільтри, перетворення Фур’є,регресія, класифікація, кластеризація), так і на сучасних методах та інструментахмашинного навчання. 
Методи та критерії оцінювання: Лабораторні роботи  - 40 балів, екзамен - 60 балів 
Рекомендована література: 1. Ткаченко Р. О. Нейромережеві засоби штучного інтелекту: навчальний посібник / Р.О. Ткаченко, П. Р. Ткаченко, І. В. Ізонін - Львів: Видавництво Львівської політехніки,2017. - 240 с. ISBN 978-966- 941-011- 52. Шапиро Л. Компьютерное зрение / Л. Шапиро, Дж. Стокман. – М. : Бином.Лаборатория знаний, 2006. – 716 с.3. Форсайт Д. Компьютерное зрение. Современный подход / Д. Форсайт, Ж. Понс. – М. :Вильямс, 2004. – 928 с.4. Савиных В. П. Аэрокосмическая фотосьемка / В. П. Савиных, А. С. Кучко, А. Ф.Стеценко. – М. : КартоГеоЦентр Геоиздат, 1997. – 378 с.5. Янтуш Д. А. Дешифрирование азрокосмических снимков / Д. А. Янтуш. – М. : Недра,1991. – 240 с.6. Цифровая обработка изображений в информационных системах / И. С. Грузман, В. С.Киричук и др. – Новосибирск : НГТУ, 2002. ? 352 с.