Методи аналізу та оптимізації складних систем

Спеціальність: Системний аналіз
Код дисципліни: 8.124.00.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Литвин В.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення методологій та методів аналізу складних систем, їх оптимізації за різними критеріями
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • методології аналізу складних систем, • методи оптимізації складних систем, • методи проектування складних систем та застосовувати їх на практиці. Аспіранти отримають необхідні знання з аналізу, організації, проектування, адміністрування, експлуатації та технологій застосування інтелектуальних систем.
Результати навчання: 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 5. Здатність працювати в команді. 6. Здатність працювати автономно.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Моделювання, аналіз та синтез взаємодії складних інформаційних систем
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна необхідна для отримання загальних та фахових компетентностей в напрямі аналізу та оптимізації складних систем.
Опис: Тема 1. Методології аналізу складних систем Тема 2. Засоби аналізу складних систем Тема 3. Критерії оптимізації складних систем Тема 4. Багатокритеріальна оптимізація Тема 5. Теорія координації складних систем Тема 6. Проектування складних систем Тема 7. Інфологічна модель складних систем
Методи та критерії оцінювання: 1. Перевірка знань та виконаних робіт на лабораторних заняттях 2. Перевірка індивідуальних розрахунково-графічних робіт за графіком та згідно робочої програми 3. Проведення письмово екзамену згідно розкладу та перевірка робіт 4. Проведення усної компоненти екзамену з додатковим опитуванням
Критерії оцінювання результатів навчання: - індивідуальна робота – 20 - виконання лабораторних завдань – 30 - іспит – 20
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Моделювання та оптимізація систем: підручник /[Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., А.В.Усов А. В.] –Вінниця : ПП «ТД«Еднльвейс», 2017. – 804 с. 2. Стеценко І.В. Моделювання систем / І.В. Стеценко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 399 с. 3. Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу об’єктів. – К.:Либідь, 2004. – 288с. 4. Гаращенко Ф.Г. Аналіз та оцінка параметричних систем / Ф.Г. Гаращенко, Л.А. Панталієнко. – К.: ІСДО, 1995. – 140 с. 5. Застосування інформаційних технологій для координації наукових досліджень / Р.Р. Даревич, Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Л.С. Мельничок. – Львів: “СПОЛОМ”, 2008. – 240 с. 6. Литвин В. В. Проектування інформаційних систем / В. В. Литвин, Н. Б. Шаховська // навчальний посібник з грифом МОНУ. – Львів : «Магнолія-2006», 2011. – 380 с. 7. Томашевський В. М. Моделювання систем. К.: Видавнича група BHV, 2005, 352с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).