Методологія управління проектами і програмами

Спеціальність: Системний аналіз
Код дисципліни: 8.124.00.M.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Професор, професор кафедри ІСМ, д.н.с.к. Кунанець Наталія Едуардівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Створити аспірантам умови для здобуття теоретичних та практичних компетентностей для успішного виконання професійних обов’язків та проведення досліджень за обраною спеціальністю. Формування у аспірантів поглиблених теоретичних та практичних знань з методології управління науковими проектами, використання методів та засобів реалізації наукових проектів; набуття навиків використання кейсів із формування проектної команди; ознайомитись із досвідом реалізації реальних проектів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти ряду компетентностей: загальні компетентності: ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК03. Здатність розробляти проекти та управляти ними. фахові компетентності: ФК 4 Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом їхньої декомпозиції на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах; ФК5 Здатність комунікувати з колегами з даної області щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами; ФК7 Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в ІТ галузі та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, проявляти лідерство під час їх реалізації.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним: • дотримуватися наукових засад використання методології управління проектами; • використовувати знання та навички щодо обрання методології реалізації наукового проєкту; • застосувати знання та практичні навики аналізу відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов у галузі; • застосовувати знання методології сучасного проектного менеджменту; • вміти формувати команду та налагоджувати в ній комунікації. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: УМ 1 Здатність застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, опрацювання та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. УМ6 Здатність ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; УМ7 Здатність самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички, розробляти когнітивні системи в умовах слабо структурованих даних різної природи; УМ8 Здатність оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу інформаційних систем, аргументувати вибір методів розв’язування науковоприкладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; УМ9 Вміти розробляти наукові проекти в галузі системного аналізу. КОМ1. Уміння спілкуватись, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний термінологічний словниковий запас. КОМ2. Здатність використання різноманітних засобів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Електронна наука, Управління науковими проектами
Короткий зміст навчальної програми: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен освоїти сучасні методології управління проектами, навчитись їх застосовувати при проведенні наукових досліджень. Зміст дисципліни передбачає висвітлення сучасних методологій управління проектами, інструментів управління проектною командою, основних засад міжнародних, національних та галузевих стандартів.
Опис: Тема 1. Вступ, термінологічні засади. Поняття методології, методи і прийоми, методологічні принципи, історія розвитку методів управління проектами. Тема 2. Сучасні методи управління проектами. Класичний проектний менеджмент Інструменти проектного управління, Класичний проектний менеджмент, сильні та слабкі сторони класичного проектного менеджменту Тема 3. Agile. Гнучкий ітеративно-інкрементальний підхід до управління проектами і продуктами Принципи Agile для успішної реалізації проектів, складові проектів, підпроекти. Сильні та слабкі сторони Agile. Тема 4. Методологія Scrum Найважливіші «частини» проекту, спринті як ітерації в Scrum. Обов’язки Scrum Майстра. Зустрічі з упорядкування беклогу. Планування спринту. Щоденні літучки. Підведення підсумків спринту. Ретроспектива спринту. Тема 5. Методологія Lean. Lean як концепція, образ мислення. Сильні та слабкі сторони Lean Тема 6. Методологія Kanban. Переваги методології Kanban. Основні процеси Kanban. Обмеження на кількість завдань на етапі. Постійне поліпшення «кайзен» . Тема 7. Six Sigma – методологія що використовується у корпоративному менеджменті. Алгоритм DMEDI. Сильні та слабкі сторони Six Sigma Тема 8. Методологія PRINCE2 Особливості процесів PRINCE2 . Основні аспекти проекту. Рольової моделі і набори обов'язкових документів відповідно до потреб проекту. Тема 9. Методологія PMBOK Переваги PMBOK. Основні процеси методології PMBOK.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (40%) підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль виконання практичних завдань – 40 балів, письмова компонента 50 балів, усна компонента 10 балів. Разом за дисципліну 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. – Львів: Новий світ – 2000, 2011. 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. – Львів: Новий світ – 2000, 2004. 3. Руководство к своду знаний по управлению проектами. Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004. – Project Management Institute, 2004.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).