Багатокритеріальний аналіз систем та процесів різної природи

Спеціальність: Системний аналіз
Код дисципліни: 8.124.00.M.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Є.В. Буров
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування у молодих науковців грунтовних знань з комплексних методів системного аналізу багатокритеріальних процесів різної природи.
Завдання: • Володіння поглибленими професійно-профільними знання і практичними навичками для вирішення складних проблем в галу зі інформаційних технологій і системного аналізу зокрема. • Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області системного аналізу. • Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень. • Здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. • Здатність застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; • Здатність застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень
Результати навчання: 1) Здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. 2) Здатність застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; 3) Здатність досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних інформаційних системах;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Системний аналіз багатокритеріальних процесів різної природи Моделювання, аналіз та синтез взаємодії складних інформаційних систем
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядається методологія, методи, інформаційні, алгоритмічні та програмні засоби для системного аналізу та моделювання багатокритеріальних процесів різної природи. Використання здобутих теоретичних знань та практичних навичок в галузі системного аналізу багатокритеріальних процесів різної природи допоможе здобувачу наукового ступеня у формулюванні мети, завдання наукового дослідження, у виборі методів і засобів вирішення сформульованих завдань.
Опис: Тема 1. Поняття управління знаннями та електронна наука Тема 2. Технології управління знаннями в соціокомунікаційних проектах Тема 3. Критерії розроблення систем управління знаннями в соціокомунікаційних проектах Тема 4. Організація технологічних процесів управління знаннями в соціокомунікаційних проектах Тема 5. Проектування систем управління знаннями в соціокомунікаційних проектах Тема 6. Методологія проведення наукових досліджень на платформі електронної науки
Методи та критерії оцінювання: Методи і системні задачі багатокритеріального аналізу (БКА) процесів різної природи. Класифікація методів Основні задачі БКА Методи оцінювання важливості критеріїв Етапи підготовки багатокритеріальних рішень Прийняття рішень на основі експертних оцінок
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль – 70 балів. Контрольна робота – 30 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. Подиновский В.В.. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / В.В. Подиновский В.В., В. Д. Ногин. - М.: Наука, 1982. 2. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация: теория, вычисления и приложения / Р. Штойер. - М.: Радио и связь, 1992. 3. Саати Т. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ - Метод анализа иерархий / Т. Саати. - М.: Радио и связь,1993г. 4. Згуровский М.З, Панкратова Н.Д. Системный анализ: проблемы, методология, приложения. - К.: Наук. думка, 2005. – 744 с. 5. Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу: Навчальний посібник. – Х.: Тимченко, 2005. – 288 с. 6. Коваленко И.И., Гожий А.П. Системные технологии генерации и анализа сценариев: Монография. – Николаев: Изд-во НГГУ им. П.Могилы, 2006. – 160с. 7. Катренко А.В. Системний аналіз. Львів: Новий світ, 2007. – 396 с. 8. Микони С.В., Гарина М.И. Теория принятия решений: лабораторный практикум. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2009. – 97 с. 9. Хомяков П.М. Системный анализ: Экспресс-курс лекций: Учебное пособие / Под ред. В.П. Прохорова. Изд. 4-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 216 с. 10. Козлов В.Н Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учеб. пособие. – М.: Проспект, 2010. – 173 с. 11. Микони С.В., Ходаковский В.А. Основы системного анализа: учеб. пособие. – СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2011. – 143 с. 12. Артюхов В.В. Общая теория систем: Самоорганизация, устойчивость, разнообразие, кризисы. Изд. 3-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 224 с. Допоміжна 1. Р. Л. Кини, Х. Райфа. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. - М.: Радио и связь, 1981. 2. О. И. Ларичев. Объективные модели и субъективные решения. - М.: Наука, 1987. 3. О. И. Ларичев. Теория и методы принятия решений. - М.: Логос, 2000. 4. Подиновский В.В. Введение в теорию важности критериев в многокритериальных задачах принятия решений / Уч. Пособие. – М.: Физматлит, 2007. – 64 с. 5. Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: Аналитические сети. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 360 с. 6. Катренко А.В., Пасічник В.В., Пасько В.П. Теорія прийняття рішень. – К.: авнича група BHV, 2009. – 448 с. 7. Микони С.В. Многокритериальный выбор на конечном множестве альтернатив: Учебное пособие. – СПб.: Издательство "Лань", 2009. - 272 с: ил. 8. Ширяев А.Н. Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений. – М.: ФМОП, МЦНМО, 2011. – 144 с. (Яндекс) 9. Горбань О.М. Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем: навчальний посібник / О.М. Горбань. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – 292 с. 10. Бідюк П.І. Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень: [навчальний посібник] / П.І. Бідюк, О.П. Гожій, Л.О. Коренюк. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 380 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).