Електронна наука та управління знаннями в соціокомунікаційних системах

Спеціальність: Системний аналіз
Код дисципліни: 8.124.00.M.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: професор кафедри ІСМ, д.н.с.к. Кунанець Наталія Едуардівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння для успішного виконання наукових досліджень за спеціальністю «Системний аналіз» та підготувати студентів для подальшого навчання та проведення досліджень за обраною спеціальністю. Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними положеннями електронної науки, з історією її виникнення. Крім того, важливе місце відведено методологічним принципам визначення електронної науки і технологіям наукових досліджень в цифрову епоху. Важливе значення приділено загальнонауковим та спеціальним методам наукових досліджень в електронному середовищі. А також освоєння методологій управління знаннями в соціокомунікаційних проектах
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК03. Здатність розробляти проекти та управляти ними. фахові компетентності: ФК1 Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у галузі системного аналізу та дотичних до неї (нього, них) міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з ІТ галузі та суміжних; ФК6 Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області системного аналізу, вибирати належні напрями і відповідні методи для їхнього розв’язування, провести усну презентацію та написати науковий звіт та статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у системному аналізі; ФК8 Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності; ФК9 Здатність сприймати нові знання в області системного аналізу та інтегрувати їх із уже наявними;
Результати навчання: - володіння методологією аналізу соціокомунікаційних середовищ, - здатність проводити дослідження на платформі електронної науки, - володіння технологією управління знаннями в соціокомунікаційних проектах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Системний аналіз багатокритеріальних процесів різної природи. Моделювання, аналіз та синтез взаємодії складних інформаційних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття управління знаннями та електронна наука. Технології управління знаннями в соціокомунікаційних проектах. Критерії розроблення систем управління знаннями в соціокомунікаційних проектах. Організація технологічних процесів управління знаннями в соціокомунікаційних проектах. Проектування систем управління знаннями в соціокомунікаційних проектах. Методологія проведення наукових досліджень на платформі електронної науки.
Опис: Тема 1. Вступ, термінологічні засади. Поняття методології, методи і прийоми, методологічні принципи, історія розвитку методів управління проектами. Тема 2. Сучасні методи управління проектами. Класичний проектний менеджмент Інструменти проектного управління, Класичний проектний менеджмент, сильні та слабкі сторони класичного проектного менеджменту Тема 3. Agile. Гнучкий ітеративно-інкрементальний підхід до управління проектами і продуктами Принципи Agile для успішної реалізації проектів, складові проектів, підпроекти. Сильні та слабкі сторони Agile. Тема 4. Методологія Scrum Найважливіші «частини» проекту, спринті як ітерації в Scrum. Обов’язки Scrum Майстра. Зустрічі з упорядкування беклогу. Планування спринту. Щоденні літучки. Підведення підсумків спринту. Ретроспектива спринту. Тема 5. Методологія Lean. Lean як концепція, образ мислення. Сильні та слабкі сторони Lean Тема 6. Методологія Kanban. Переваги методології Kanban. Основні процеси Kanban. Обмеження на кількість завдань на етапі. Постійне поліпшення «кайзен» . Тема 7. Six Sigma – методологія що використовується у корпоративному менеджменті. Алгоритм DMEDI. Сильні та слабкі сторони Six Sigma Тема 8. Методологія PRINCE2 Особливості процесів PRINCE2 . Основні аспекти проекту. Рольової моделі і набори обов'язкових документів відповідно до потреб проекту. Тема 9. Методологія PMBOK Переваги PMBOK. Основні процеси методології PMBOK.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (50%) підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (50%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль виконання практичних завдань – 40 балів, письмова компонента 50 балів, усна компонента 10 балів. Разом за дисципліну 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Гапоненко А. Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал [Текст] / А. Л. Гапоненко, Т. М. Орлова. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с. 2. Джанетто К. Управление знаниями: Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями [Текст] / К. Джанетто, Э. Уилер ; пер. с англ. Е. М. Пестеревой. – М., 2005. – 192с. 3. Мариничева М. К. Управление знаниями на 100%: Путеводитель для практиков / М. К. Мариничева. – М.: АльпинаБизнес Букс,2008. – 320 с. 4. Румизен М. К. Управление знаниями: пер. с англ. / М. К. Румизен. – М.: О ОО «Издательст во АСТ», 2004. – ХVІІІ, 318 с. 5. Murray E. Knowledge Management / Murray E. // Jennex International Journal of Knowledge Management. – 2003.– № 6. – p. 32 6. Литвин В. В. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / В. В. Литвин, Н. Б. Шаховська. – Львів : «Магнолія-2006», 2011. – 380 с. 7. Васкевич Д. Стратегии «клиент-сервер» / Васкевич Д. - К.: Диалектика, 1996.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).