Моделювання, аналіз та синтез взаємодії складних інформаційних систем

Спеціальність: Системний аналіз
Код дисципліни: 8.124.00.M.029
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: В.В. Пасічник
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Забезпечити аспірантам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Системний аналіз» та підготувати аспірантів для подальшого навчання за обраною спеціалізацією.
Завдання: 1. володіння знаннями і розуміння наукових засад організування інформаційного маркетингу та менеджменту, їх вдосконалення; 2. здатність формувати теоретичні та практичні рішення в управлінні та маркетингу інформації;
Результати навчання: 1. Володіння поглибленими професійно-профільними знання і практичними навичками для оптимізації проектування інформаційних систем будь-якої складності, для вирішення конкретних завдань проектування інтелектуальних інформаційних систем з керування об'єктами різної фізичної природи. 2. Розуміння принципів і методів аналізу та оцінювання коло завдань, які сприяють подальшому розвитку ефективного використання інформаційних ресурсів систем прийняття рішень. 3. Отримання знань для здатності проводити оцінку наявних технологій та на основі аналізу формувати вимоги до розроблення перспективних інформаційних технологій. 4. Знання та навики здійснювати ефективну комунікативну діяльність роботи команди зі розроблення проекту інформаційної системи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Супутні і наступні навчальні дисципліни Дискретна математика Комп’ютерні технології розпізнавання та класифікації в складних системах Теорія систем та системний аналіз Методи аналізу та оптимізації складних систем
Короткий зміст навчальної програми: Знання отримані в процесі вивчення даної дисципліни базуються як на ключових положеннях маркетингу та менеджменту (сутність, завдання, види, елементи, функції), так і на сучасних методах та інструментах управління організацією: положеннях ISO, основних елементах бізнес-планування та проведення аналізів середовища організації, аудиту маркетингової та управлінської діяльності.
Опис: Предмет, мета, задачі і основні проблеми багатовимірного статистичного аналізу даних. Основні умови застосування багатовимірного аналізу в технічних та соціально-економічних дослідженнях. Основні етапи багатовимірного статистичного моделювання. Види даних. Поняття про шкалу вимірювання. Види шкал. Кількісні та якісні дані. Особливості аналізу кількісних та якісних показників. Методи шкалювання якісних ознак. Методи багатомірного шкалювання. Компонентний аналіз. Проблема пониження розмірності простору змінних. Постановка задачі компонентного аналізу. Головні компоненти. Лінійні головні компоненти. Власні значення і власні вектори кореляційної і коваріаційної матриць та їх статистична інтерпретація. Числові характеристики та властивість оптимальності головних компонент. Обчислювальні методи в аналізі головних компонент.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань відбувається шляхом оцінювання виконаних лабораторних робіт та залікового контролю (письмової компоненти) у формі тестових запитань трьох рівнів складності.
Критерії оцінювання результатів навчання: - індивідуальна робота – 20 - виконання лабораторних завдань – 30
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу / Згуровський М.З., Панкратова Н.Д..- К.: Видавнича група BHV, 2007.- 544 с. 2. Томашевський В.М. Моделювання систем / Томашевський В.М.- К.: Видавнича група BHV, 2005.- 352 с. 3. Кузьменко Б.В. Моделювання систем. Навчальний посібник / Кузьменко Б.В., Чайковська О.А. - К.; Вид-во КНУКіМ, 2008. – 118 с. 4. Харин Ю.С. Основы имитационного и стати стического моделирования: Учебное пособие / Харин Ю.С., Малютин В.И., Кирлица В.П. и др. – Мн.: Дизайн ПРО, 1997. – 288 с. 5. Ситник В.Ф. Імітаційне моделювання: Навч. Посібни / Ситник В.Ф., Орленко Н.С. к. – К.: КНЕУ, 1998. – 232 с. Допоміжна 1. Автоматизированные системы управления гибкими технологиями. /В.Н.Скурихин, А.А.Павлов, Э.П.Путилов, С.Н.Гриша – К.: Техника, 1987. – 160 ст. 2. Построение современных систем автоматизированного проектирования /К.Д.Жук, А.А.Тимченко, А.А.Родионов и др. – Киев, 1983.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).