Соціотехнічні аспекти інформаційної і кібербезпеки

Спеціальність: Кібербезпека
Код дисципліни: 8.125.00.O.4
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Захист інформації
Лектор: Дудикевич В.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Формування культури та проведення інформаційно-пропагандистської кампанії про значущість проблематики кібербезпеки держави. 2. Створення механізму моніторингу кібернетичних втручань і загроз, а та-кож своєчасного ухвалення рішень щодо реагування на їх прояви. 3. Забезпечення безпеки державних інформаційних ресурсів, удосконалення національного нормативно-правового та понятійно-термінологічного апарату кібербезпеки. 4. Підвищення надійності критичної кіберінфраструктури. 5. Підтримка вітчизняних виробників програмно-апаратного забезпечення. 6. Підвищення компетентності фахівців різних сфер діяльності у питаннях кібербезпеки. 7. Вироблення і реалізація єдиної науково-технічної політики щодо захисту державних інформаційних ресурсів та ІТ-інфраструктури від деструктивного кібернетичного впливу. 8. Реалізація механізмів партнерства держави, бізнесу й громадян у сфері кібербезпеки, організація міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Актуальні науково-прикладні задачі у галузі захисту інформації
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядаються питання соціотехнічних аспектів інфо-рмаційної та кібернетичної безпеки, їх місця в галузі національної безпеки і оборони України, системи захисту від соціотехнічних атак. Розглядаються системи заходів із захисту від соціотехнічних атак. Наводиться порядок виконання процедур тестування систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах на предмет проникнення і оцінюван-няїхніх параметрів на різних рівнях. Розглянуто систему заходів країн НАТО, зокрема, США стосовно захисту власного кібернетичного простору. Показано, що забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки є безперервним, багатогранним і складним процесом. Важливими завданнями при цьому є своєчасне викриття ознак підготовки протиборчих сторін до збройного нападу, відстежування всіх етапів циркулювання інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та максимальне уникнення ускладнень в процесах пошуку, оброблення, нагромадження та зберігання інформації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, колоквіум. - Підсумковий контроль (70%): виконання модульної контрольної роботи, іспит.
Рекомендована література: 1. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник / [В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа ]; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора В. Б. Толубка. – К.: ДУТ,2015. – 288 с. 2. Бурячок В. Л. Основи Формування державної системи кібернетичної безпеки: Монографія / -- К.: НАУ, 2013. – 432 с. 3. Дудатьєв А. В. Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем: мо-делі впливу та захисту : Монографія / А.В.Дудатьєв // –Вінниця : ВНТУ, – 2017. – 128 с. 4.https://bakotech.ua/news/mcafee-labs-sociotehnicheskie-ataki/McAfee Labs: социотехнические атаки 5. http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity/article/view/7308 журнал «Безпека інформації» 3.https://orcid.org/0000-0002-9349-7946 методика протидії соціа-льному інжинирінгу на об’єктах інформаційної діяльності.