Комп'ютерне опрацювання інформації з обмеженим доступом

Спеціальність: Кібербезпека
Код дисципліни: 8.125.00.M.24
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Захист інформації
Лектор: Марчук М.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В межа дисципліни аспірант буде: а) знати: -роль та місце інформаційних систем і технологій обробки інформації в забезпеченні ефективного захисту й обмеженого доступу; - сучасні технології обробки інформації; - основні поняття інформаційного моделювання; - сучасні методи прикладного інформаційного аналізу; - математичні методи та їх застосування в інформаційних системах з обмеженням доступу до даних; б) вміти: - користуватись пакетами MATHCAD та ORIGIN для обробки інформації з обмеженим доступом; - проводити обробку інформації в пакеті MATHCAD з використанням чисельних методів; - застосувати пакет ORIGIN для обробки табличних даних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Алгоритмічні мови та програмування Інформаційні технології Інформатика Технології програмування Вища математика
Короткий зміст навчальної програми: Інформаційні системи й технології та їх роль у забезпеченні ефективного захисту й обмеженого доступу. Процеси збору, обробки та передачі інформації. Математичне та інформаційне моделювання в сучасних технологіях обробки інформації. Способи впровадження сучасних технологій комп’ютерної обробки інформації. Інформаційна безпека при комп’ютерній обробці інформації.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - усне опитування, оцінювання виконання лабораторних робіт, контрольна робота - 40 балів. Екзаменаційний контроль- усна компонента, письмова компонента - 60 балів.
Рекомендована література: 1. Белоглазкина М.В., Егоров Е.Н., Левин Ю.И. Компьютерный анализ данных и исследование функций. Учебно-методическое пособие. Саратов, 2008. – 27 с. 2. Валько Н.В., Зайцева Т.В., Кузьмич Л.В., Співаковська Є.О. Компютерні інформаційні технології (навчально-методичний посібник). – Херсон: Атлант. – 2013. – 162 с. 3. Білик В.М., Костирко В.С. Інформаційні технології та системи: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с. 4. Далингер, В.А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в mathcad и maple: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В.А. Далингер, С.Д. Симонженков. – М. : Издательство Юрайт, 2017. - 161 с.—ISBN 978-5-534-00311-6. 5.Денисенко А.Н. Компьютерная обработка информации. – «Медпрактика-М», 2010. – 252 с. 6. Ланде Д.В. Основы моделирования и оценки электронных информационных потоков. – К.: Инжиниринг, 2006. – 176 с. 7.Лобанова, Н.М. Эффективность информационных технологий: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. М. Лобанова, Н. Ф. Алтухова. —М.: Издательство Юрайт, 2017. —237 с. 8.Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. Архітектура комп’ютера. – К: Ліра-К., 2013. – 264 с.