Оптимізація архітектури та трафіку захищених мереж

Спеціальність: Кібербезпека
Код дисципліни: 8.125.00.M.28
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Захист інформації
Лектор: Пархуць Л.Т.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати : – основі джерела та шляхи витоку інформації; – способи несанкціонованого перехоплення інформації; – основні технічні засоби, що використовуються для несанкціонованого перехоплення інформації; – методи та засоби захисту інформації; – основні технічні засоби, що використовуються для захисту інформації від несанкціонованого перехоплення; – порядок проектування системи захисту інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи інформаційної та кібеобезпеки; Комп’ютерні мережі; Методи і засоби захисту інформації; Аудит інформаційної безпеки; Захист інформації в комп'ютерних мережах;
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна "Оптимізація архітектури та трафіку захищених мереж" в системі підготовки фахівців ІІІ освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філо-софії є загальноосвітнім курсом технічного спрямування. Предметом навчальної дисципліни є: вивчення сучасних методів проектування систем захисту інформації; сукупність основних теоретичних положень створення систем захисту інформації; процесів забезпечення необхідного рів-ня захищеності інформації; особливості технологій проектування та забезпе-чення безпеки інформації на об’єктах .
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (ПК)-30; Екзаменаційний контроль - 70.
Рекомендована література: Дудикевич В.Б., Іванченко Е.В., Костяк М.Ю., Павлов І.М., Пархуць Л.Т., Хорошко В.О. Проектування комплексних систем захисту інформації. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", – 2016. – С.94. Пархуць Л.Т. Захист корпоративної системи підприємства: основні етапи та способи реалізації / Л.Т.Пархуць, А.З.Піскозуб // Вісн. НУ "Львівська політехніка", "Автоматика, вимірювання та керування". – 2002. – № 445, – С.149-155. Кудинов В.А. Оптимизация структуры информационной сети / В.А.Кудинов, Л.Т.Пархуць, В.А.Хорошко // Захист інформації. – 2004. – № 3, – С.44-48. Кудинов В.А. Оценка еффективности алгоритмов коммутации пакетов сообщений в защищенной информационной сети / В.А.Кудинов, Л.Т.Пархуць, Д.В.Плус, В.А.Хорошко // Захист інформації. Спец. випуск. – 2004. – С.35-39. Пархуць Л.Т. Рішення задачі Вебера для оптимального розміщення комп’ютерів в інформаційній мережі / Л.Т.Пархуць, В.О.Хорошко // Зб. наук. праць НГУ, Дніпропетровськ, – 2004. № 19, Т.2. – С.157-160. Кудинов В.А. Методика системного проектирования корпоративных сетей / В.А.Кудинов, Л.Т.Пархуць, В.А.Хорошко // Вісник ДУІКТ. – 2005. – Т.3, – № 3-4, – С.184-187. Дудикевич В.Б. Аналіз проблем безпеки та шляхів підвищення ефективності криптографічних засобів захисту в стільникових системах передачі інформації / В.Б.Дудикевич, І.Б.Ломницький, Л.Т.Пархуць // Зб.наук.праць Севастопольського військово-морського інституту ім.П.С.Нахімова. Севастополь, – 2005. – Вип. 2(8). – С.70-77. Пархуць Л.Т. Пошук дисперсійної медіани графа / Л.Т.Пархуць // Відбір і обробка інформації. – 2005. – Вип. 23(99). – С.143-147.