Педагогічний практикум

Спеціальність: Кібербезпека
Код дисципліни: 8.125.00.O.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Захист інформації
Лектор: Д.т.н., професор Пархуць Л.Т.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті навчання студент набуває компетентностей у вміннях: Застосовувати методи навчання у практичній діяльності й розвивати комунікативні здібності; Розвивати інтерес студентів до змісту навчального матеріалу за обраним фахом; Визначати, планувати структури змісту навчального заняття; Самостійно проводити лекційні, практично-семінарські заняття на основі застосування сучасних освітніх технологій; Планувати й організовувати самостійну діяльність студентів; Застосовувати у процесі спілкування зі студентами принципи безперервної освіти, інклюзивного навчання та сучасної філософії освіти; Діагностувати власні здібності та здібності одногрупників до навчальної діяльності; Вивчати результати власної навчальної діяльності, здійснювати його корекцію; Аналізувати різноманітні педагогічні ситуації
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна програма охоплює: Методи науково-педагогічних досліджень у вищій школі;Особливості організації навчального процесу у вищому навчальному закладі;Систему вищої педагогічної освіти України та зарубіжних країн;Основні тенденції розвитку сучасної світової освіти; Сучасні моделі, технології, організаційно-методичні форми навчання студентів;Зміст і завдання процесу виховання студентської молоді; Сучасні світові тенденції розвитку освіти; Сутність педагогічної діяльності, її особливості; Зміст, методи, форми й засоби навчання; Сутність процесу виховання студентів, шляхи розвитку студентської групи; Особливості педагогічного спілкування, його стилі, параметри та рівні
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (20%), підсумковий контроль (80%)
Рекомендована література: Бутенко Н. Комунікативна майстерність викладача. – К., 2005; Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за рейтингово-модульною системою навчання. – К., 2006. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко – Дніпропетровськ, 2014. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник. – К., 2004; Ковальчук Л., Ковальчук О. Система освіти зарубіжних країн. – Львів, 2003; Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. – К., 1997; Клепко С. Модернізаційні процеси в сучасній освіті. – К., 2008

Педагогічний практикум

Спеціальність: Кібербезпека
Код дисципліни: 8.125.00.O.13
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Безпека інформаційних технологій
Лектор: Доктор технічних наук, доцент Журавель І.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності та знаходити потрібні форми спілкування зі студентами. 2. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації при підготовці матеріалів до лекційних та практичних занять. 3. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень. 4. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань. 5. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних обов'язків. 6. Вміти проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності. 7. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності. Організовувати різні види колективної та індивідуальної діяльності студентів розвивати їхню активність.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка. Іноземна мова для академічних цілей. Філософія і методологія науки. Актуальні науково-прикладні задачі у галузі захисту інформації.
Короткий зміст навчальної програми: І. Загальні основи педагогіки 1.1. Методи науково-педагогічного дослідження 1.2. Методи організації науково-дослідної роботи аспірантів 1.3. Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки майбутнього викладача ІІ. Теорія навчання (дидактика) 2.1. Сутність процесу навчання 2.2. Методи та засоби навчання 2.3. Форми організації навчання 2.4. Методична робота в університеті ІІІ. Теорія і практика виховання 3.1. Сутність методу виховання 3.2. Формування наукового світогляду 3.3. Педагогічні основи діяльності громадських організацій
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання: 1. Поточний контроль на лекції (без виставляння балів) як фронтальне або вибіркове індивідуальне усне опитування студентів за раніше викладеним матеріалом, особливо за розділами курсу, які необхідні для зрозуміння теми лекції, що читається, або ж для встановлення ступеня засвоєння матеріалу прочитаної лекції. 2. Поточний контроль на практичних заняттях у формі індивідуального опитування. 3. Письмова перевірка. 4. Усна перевірка у формі співбесіди.
Рекомендована література: 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 560 с. 2. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках. – М., 1997. – С.22. 3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. 4. Дидактика средней школы / Под. ред Онищука В.А. - К., 1987. – С.34. 5. Ильина Т.А. Педагогика. Курс лекций. – М., 1984. – С.202. 6. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. Розділ “Дидактика”. - К., 1993. - С.3-9. 7. Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / За заг. ред. акад. О.Г.Морозова. - К.: МАУП, 1994. 8. Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори. – Т.1. – М., 1977. 9. Общие основы педагогики //Под ред. Ф.Ф.Королёва, В.Е.Гмурмана. – М., 1967. – 390 с. 10.Основы вузовской педагогики //Под ред. Кузьминой Н.В. – Л., 1972. – С.13. 11.Педагогика / Под редЮ.К.Бабанского. - М., 1988. - Гл.1. – С.9. 12.Педагогика / Под ред. В.А. Сластенина - М.,1997. – С. 86. 13.Педагогіка / За ред М.Д. Ярмаченка. - К., 1986. - Розд. 1. 14.Педагогіка /За ред. Кондратюка А.П. – К., 1978. – С.9. 15.Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К., 1999. – 368 с. 16.Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М., 1999. 17.Фіцула М.М. Педагогіка. - Тернопіль, 2000.- 544 с. 18.Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1999. – С.79. 19.Подласый В.И.Педагогика. Новый курс: Учебник: В 2-х кн. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 1999. - Кн.1. “Общие основы”. – 576 с.