Педагогічна практика

Спеціальність: Кібербезпека
Код дисципліни: 8.125.00.O.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Захист інформації
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Педагогічна практика

Спеціальність: Кібербезпека
Код дисципліни: 8.125.00.O.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Безпека інформаційних технологій
Лектор: Доктор технічних наук, професор Журавель І.М. Доктор технічних наук, професор Мичуда Л.З.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є посилення педагогічної та технологічної підготовки аспіранта як майбутнього викладача, який буде вміти проектувати та організовувати навчальний процес відповідно до поставлених завдань, а саме: - проектування цілей навчання відповідно до вже розробленої моделі підготовки вчителя; - переведення цілей на мову практичних завдань у вигляді діяльнісного модуля, який має забезпечувати перехід від навчальних завдань до професійної діяльності; - реалізація моделі підготовки вчителя-вихователя в процесі викладання педагогічних дисциплін; - корекція процесу засвоєння знань, умінь студентів; - контроль, оцінка (поточна, підсумкова) знань, умінь студентів.
Завдання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності та знаходити потрібні форми спілкування зі студентами. 2. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітикосинтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації при підготовці матеріалів до лекційних та практичних занять. 3. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень. 4 4. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань. 5. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних обов'язків. 6. Вміти проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності. 7. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності. Організовувати різні види колективної та індивідуальної діяльності студентів розвивати їхню активність.
Результати навчання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності та знаходити потрібні форми спілкування зі студентами. 2. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації при підготовці матеріалів до лекційних та практичних занять. 3. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень. 4. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань. 5. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних обов'язків. 6. Вміти проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності. 7. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності. Організовувати різні види колективної та індивідуальної діяльності студентів розвивати їхню активність.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка. Іноземна мова для академічних цілей. Філософія і методологія науки. Актуальні науково-прикладні задачі у галузі захисту інформації.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна присвячена вивченню сучасних педагогічних технологій, застосування яких: - призведе до глибшого засвоєння знань шляхом трансформації навчального матеріалу та інтерпретації основних категорій, законів, принципів; - дасть можливість розбивати навчальний матеріал на складові частини в такий спосіб, щоб чітко окреслити його структуру; - дасть можливість синтезувати елементи набутих компетенцій, щоб утворити нові цілісні знання з певною науковою новизною; - призведе до уміння оцінювати значення того чи іншого матеріалу (доповіді, наукової статті, задачі тощо) , що ґрунтується на чітко розроблених критеріях.
Опис: І. Загальні основи педагогіки 1.1. Методи науково-педагогічного дослідження 1.2. Методи організації науково-дослідної роботи аспірантів 1.3. Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки майбутнього викладача ІІ. Теорія навчання (дидактика) 2.1. Сутність процесу навчання 2.2. Методи та засоби навчання 2.3. Форми організації навчання 2.4. Методична робота в університеті ІІІ. Теорія і практика виховання 3.1. Сутність методу виховання 3.2. Формування наукового світогляду 3.3. Педагогічні основи діяльності громадських організацій
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання: 1. Поточний контроль на лекції (без виставляння балів) як фронтальне або вибіркове індивідуальне усне опитування студентів за раніше викладеним матеріалом, особливо за розділами курсу, які необхідні для зрозуміння теми лекції, що читається, або ж для встановлення ступеня засвоєння матеріалу прочитаної лекції. 2. Поточний контроль на практичних заняттях у формі індивідуального опитування. 3. Письмова перевірка. 4. Усна перевірка у формі співбесіди.
Критерії оцінювання результатів навчання: Усне опитування, практична перевірка : 30 балів - перевірка проведення заняття зі студентами та складання планів занять; Залік : 50 балів письмова компонента - складання конспекту заняття та робочої програми курсу, 20 балів усна компонента - обговорення та аргументація методів проведення заняття та наповнення методичних матеріалів для курсу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 560 с. 2. Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках. – М., 1997. – С.22. 3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. 4. Дидактика средней школы / Под. ред Онищука В.А. - К., 1987. – С.34. 5. Ильина Т.А. Педагогика. Курс лекций. – М., 1984. – С.202. 6. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. Розділ “Дидактика”. - К., 1993. - С.3-9. 7. Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку / За заг. ред. акад. О.Г.Морозова. - К.: МАУП, 1994. 8. Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори. – Т.1. – М., 1977. 9. Общие основы педагогики //Под ред. Ф.Ф.Королёва, В.Е.Гмурмана. – М., 1967. – 390 с. 10.Основы вузовской педагогики //Под ред. Кузьминой Н.В. – Л., 1972. – С.13. 11.Педагогика / Под редЮ.К.Бабанского. - М., 1988. - Гл.1. – С.9. 12.Педагогика / Под ред. В.А. Сластенина - М.,1997. – С. 86. 13.Педагогіка / За ред М.Д. Ярмаченка. - К., 1986. - Розд. 1. 14.Педагогіка /За ред. Кондратюка А.П. – К., 1978. – С.9. 15.Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К., 1999. – 368 с. 16.Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. - М., 1999. 17.Фіцула М.М. Педагогіка. - Тернопіль, 2000.- 544 с. 18.Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1999. – С.79. 19.Подласый В.И.Педагогика. Новый курс: Учебник: В 2-х кн. – М.: Изд. центр ВЛАДОС, 1999. - Кн.1. “Общие основы”. – 576 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).