Управління науковими проектами

Спеціальність: Кібербезпека
Код дисципліни: 8.125.00.M.036
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович д.е.н., доц. Новаківський Ігор Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: - ґрунтовні знання класичного та сучасного інструментарію розробки наукових проектів, володіння навиками комплексного охоплення предметних галузей і організування інформаційного обміну з врахуванням відсутності аналогій в ретроспективі, вузької спеціалізації учасників; - розуміння методології управління проектами в наукових проектах, способів визначення основних аспектів підготовки проектних пропозицій; - здатність організування пошуку інвесторів, створення та розвитку проектних команд, виходу на міжнародні ринки та залучення іноземних інвестицій, налагодження зв'язків з венчурними організаціями; - здатність управляти ризиками виконання наукових проектів з метою мінімізації загроз через некомерційну спрямованість, невизначеність результатів, тривалі терміни реалізації, складність оцінювання результатів реалізації проектів; - поглиблені знання в сфері оцінювання актуальності наукових досліджень, використання методів проектного менеджменту для управління науковими проектами, організування захисту інтелектуальної власності; - здатність проведення маркетингових досліджень в наукових проектах, оцінювання продукту проекту з позиції привабливості для ринку, використання досвіду передових країн світу у розвитку науки завдяки реалізації наукових проектів; - здатність організування розробки наукового проекту, прийняття рішення про початок проектів, робіт по запуску проекту та підготовки відповідного пакету документів етапу ініціації, формування портфелів проектів. - здатність створення та розвитку команди управління науковим проектом, вирішення конфліктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: кореквізити: Управління діяльністю організаційно-виробничих систем
Короткий зміст навчальної програми: Визначення та основні особливості науки. Методи наукового дослідження Зміст та складові науково-дослідного процесу Розвиток підприємств в сучасних умовах. Методичні основи управління науковими проектами. Ресурсне забезпечення наукових проектів. Оцінки ефективності управління науковими проектами. Оформлення, експертиза та захист наукових проектів.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: - усне опитування, контрольні роботи (тільки для аспірантів заочної форми навчання) (50 %) - підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (50%)
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: «Слово», 2009. – 240 с. 2. Петрович Й.М. Управління інноваційними проектами: навч. посібник / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський ; за заг. ред. Й. М. Петровича. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 316 с. 3. Проектний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /А.В.Гриньов, І. А.Дмитрієв, Д. У.Бікулова та ін.; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2006. – 420 с. 4. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 673 с. 5. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. посібник для студентів та викладачів вищ. навч. закладів. – К.: Форум, 2000. – 271 с. 6. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економ, спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Вища школа, 2011. – 271 с. 7. Вовканич С.Й., Черчик Л.М. Методологія наукових досліджень. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальностей „Економіка підприємств”, „Управління персоналом та економіка праці” денної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – 58 с. 8. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. Посібник. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с. 9. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 212 с. 10. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 201 с. 11. Макогон Ю.В., Пилипенко В.В. Основи наукових досліджень в економіці. – Донецьк: Альфа прес, 2007. – 144 с. 12. Ноздріна Л.В. Управління проектами: Підручник / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай. За заг. ред. Л.В. Ноздріної. К.: Центр учбової літератури, 2010. - 432 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).