Актуальні науково-прикладні задачі у галузі захисту інформації

Спеціальність: Кібербезпека
Код дисципліни: 8.125.00.O.3
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Захист інформації
Лектор: Професор Микитин Г.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Уміння класифікувати інформаційні технології за функціональним призначенням, аналізувати їх структуру, види загроз, створювати моделі безпеки відповідно до рівня структури інформаційної технології – інформаційні ресурси, інформаційні системи, інформаційні процеси, інформаційні мережі (канали), управління та згідно концепції “об’єкт – загроза – захист”; 2. Уміння аналізувати базову технічну модель ІТ- безпеки у просторі задач безпеки – забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності, спостережності, гарантії згідно ДСТУ ISO/ IEC 15408; 3. Уміння аналізувати методологічні засади створення парадигми та концепції побудови комплексної системи безпеки кіберфізичних систем відповідно до структури “предметна сфера – кіберфізична система – користувач” та універсальної платформи “загрози – профілі – інструментарій”; 4. Уміння розробляти комплексні системи безпеки кібернетичного простору – інформаційні ресурси, системи процеси, комунікаційного середовища – безпровідних і провідних технологій зв’язку, фізичного простору – спеціалізованих і МЕМС-давачів відповідно до випадкових і цілеспрямованих загроз; 5. Уміння здійснювати моделювання інформаційно-технічних станів кіберфізичної системи в сегменті функціональна безпека – інформаційна безпека для забезпечення гарантоздатності в функціональному просторі “контроль – обробка – управління” та в інформаційному просторі конфіденційність – цілісність – доступність; 6. Уміння створювати інтегральну модель безпеки безпровідних технологій зв’язку у просторі загроз “система – сигнал – канал – тракт” згідно концепції “об’єкт – загроза – захист”; 7. Уміння класифікувати державні, міждержавні, галузеві та міжнародні стандартіи у галузі захисту інформації за об’єктами і технологіями захисту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -Соціотехнічні аспекти; - Безпека хмарних технологій - Захист інформації в каналах зв’язку - Математичне та комп’ютерне моделювання в наукових дослідженнях
Короткий зміст навчальної програми: В рамках дисципліни розглядаються: 1. основі об’єкти захисту інформації у просторі інформатизації та інтелектуалізації суспільства – інформаційні технології, автоматизовані системи, технології зв’язку, кіберфізичні системи та комплекс діючого нормативного забезпечення; 2. структура гарантоздатності інформаційних технологій на рівні первинних і вторинних властивостей, які розкривають взаємозв’язок функціональної та інформаційної безпеки; системна, нормативна і комплексна моделі безпеки інформаційних технологій; 3. задачі забезпечення безпеки – конфіденційності, доступності, цілісності, спостережності, гарантії згідно ДСТУ ISO/ IEC 15408 відповідно до об’єктів захисту інформації; 4. парадигма забезпечення безпеки кіберфізичних систем “багаторівнева структура – багаторівневий захист” та універсальна концепція створення багаторівневої безпеки кіберфізичних систем у взаємозв’язку структурного “кібернетичний простір – комунікаційне середовище – фізичний простір” та функціонального “контроль – обробка – управління” сегментів; 5. модель інформаційно-технічних станів кіберфізичної системи, які представляють її гарантоздатність на рівні “функціональна безпека – інформаційна безпека”; універсальна платформа створення комплексної системи безпеки “загрози – профілі – інструментарій”; 6. структура, характеристики, алгоритм функціонування безпровідних технологій зв’язку GSM, CDMA, WiMAX, LTE; 7. аналіз загроз інформації в безпровідних технологіях зв’язку та інтегральна модель безпеки на основі концепції “об’єкт – загроза – захист”.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (35%):практичні заняття, тестовий контроль; Екзаменаційний контроль (65%): письмова компонента, усна компонента.
Рекомендована література: 1. Микитин Г. В. Развитие концептуальных основ безопасности информационно-коммуникационных технологий / Информационные технологии и защита информации в информационно-коммуникационных системах: монография / В. Б. Дудыкевич, В. Н. Максимович, Г. В. Микитин / под ред. В. С. Пономаренко. – Х.: Вид-во ТОВ “Щедра садиба плюс”, 2015. – 486с. 2. Микитин Г. В. Стратегия безопасности киберфизических систем / Информационные технологии и защита информации в информационно-коммуникационных стемах: монография / В.Б.Дудыкевич В. Б., В.Н. Максимович, Г.В. Микитин / под ред. В. С. Пономаренко. – Х.: Вид-во ТОВ “Щедра садиба плюс” – 2016. – 566с. 3. Микитин Г.В. Комплексні системи безпеки кібернетичного простору кіберфізичної системи на основі концепції “об’єкт – загроза – захист” / Інформаційні технології: проблеми та перспективи : монографія/ Дудикевич В.Б., Микитин Г. В. / за заг. ред. В.С. Пономаренко. – Х. : Вид Рожко С.Г. , 2017. – 447 с.