Методика проведення наукового експеременту

Спеціальність: Кібербезпека
Код дисципліни: 8.125.00.M.25
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Захист інформації
Лектор: Профессор Хома В.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати: 1. Знати методологічні основи наукового пізнання і творчості. 2. Знати сучасні методи досліджень процесів і явищ в професійній області діяльності. 2. Знати основні підходи до моделювання фізичних та інформаційних процесів, обчислювального експерименту. 3. Вміти планувати і ставити завдання наукового дослідження, вибирати методи експериментальної роботи. 4. Вміти виконувати наукові експерименти, зокрема використовуючи вимірювальне науково-дослідне обладнання й прилади, опрацьовувати результати вимірювань та оцінювати їх достовірність. 5. Володіти навичками самостійно аналізувати наукову сутність проблем наукових досліджень, здатністю вирішувати завдання, що виникають в ході науково-дослідної діяльності методами формалізації та інтерпретації інтелектуальних систем і їх компонентів. 7. Володіти готовністю використовувати передові досягнення науки і передові технології в науково-дослідних роботах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи наукових досліджень та організація науки Філософія і методологія науки Аналітичні та чисельні методи досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Методика проведення наукового експерименту» належить циклу дисциплін, що формують фахові компетентності. Дана дисципліна вивчається в контексті сучасного стану інформаційного суспільства, тому її викладання передбачає використання всього різноманіття способів і форм отримання інформації під час виконнання наукових досліджень. У сучасних умовах розвитку науково-технічного прогресу підготовка кваліфікованого фахівця передбачає набуття навичок, як самостійної наукової роботи, так і науково-дослідницької діяльності в складі колективу. Це неможливо без оволодіння методологією і методів наукових досліджень. В даний час проводяться активні теоретичні та науково-практичні дослідження за такими напрямками, як методи оптимізації складних систем, методи планування вимірювального експерименту, методи прийняття технічних рішень, факторний, регресійний і дисперсійний аналіз. Володіння такими знаннями вирізняє фахівця-дослідника від простого спеціаліста, що і визначає подальшу його придатність до наукової роботи.Сучасні технології вимагають від дослідників вміння самостійно ставити і вирішувати різні принципово нові технічні завдання, чого не можна зробити без оволодіння принципами проведення наукового експерименту. Спираючись на загальні і часткові методи досліджень, науковий співробітник отримує відповідь на те, з чого потрібно починати дослідження, як ставитися до фактів, як їх узагальнювати, яким шляхом йти від фактів до висновків.
Методи та критерії оцінювання: Практичний контроль-40; Екзаменаційний-контроль -60
Рекомендована література: 1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком. – 2008, - 280 с. 2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие / В.М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7 3. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: учеб. пособие / Н. И. Сидняев. - М. : Юрайт, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-9916-0990-6. 4. Афанасьева, Н. Ю. Вычислительные и экспериментальные методы научного эксперимента : учеб. пособие для вузов / Н. Ю. Афанасьева. - М. : КноРус, 2013. - 330 с. - ISBN 978-5-406-02431-7. 5. Рогов, В. А. Методика и практика технических экспериментов / В. А. Рогов, Г. Г. Позд-няк. – М.: Академия, 2005. – 288 с.