Управління науковими проектами

Спеціальність: Інформаційні системи та технології
Код дисципліни: 8.126.00.M.019
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: В.В. Пасічник
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування у молодих науковців грунтовних знань з комплексних методів системного аналізу багатокритеріальних процесів різної природи.
Завдання: 1. володіння знаннями і розуміння наукових засад організування інформаційного маркетингу та менеджменту, їх вдосконалення; 2. здатність формувати теоретичні та практичні рішення в управлінні та маркетингу інформації; 3. здатність використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання відповідних ресурсів і систем при аналізі конкурентоспроможності установи
Результати навчання: 1. Володіння поглибленими професійно-профільними знання і практичними навичками для оптимізації проектування інформаційних систем будь-якої складності, для вирішення конкретних завдань проектування інтелектуальних інформаційних систем з керування об'єктами різної фізичної природи. 2. Розуміння принципів і методів аналізу та оцінювання коло завдань, які сприяють подальшому розвитку ефективного використання інформаційних ресурсів систем прийняття рішень. 3. Отримання знань для здатності проводити оцінку наявних технологій та на основі аналізу формувати вимоги до розроблення перспективних інформаційних технологій. 4. Знання та навики здійснювати ефективну комунікативну діяльність роботи команди зі розроблення проекту інформаційної системи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Супутні і наступні навчальні дисципліни Системний аналіз Управління вимогами в ІТ-проектах Теорія баз даних та знань Календарне та ресурсне планування проекту Стандарти управління проектами
Короткий зміст навчальної програми: Знання отримані в процесі вивчення даної дисципліни базуються як на ключових положеннях маркетингу та менеджменту (сутність, завдання, види, елементи, функції), так і на сучасних методах та інструментах управління організацією: положеннях ISO, основних елементах бізнес-планування та проведення аналізів середовища організації, аудиту маркетингової та управлінської діяльності
Опис: Тема 1. Поняття управління знаннями та електронна наука Тема 2. Технології управління знаннями в соціокомунікаційних проектах Тема 3. Критерії розроблення систем управління знаннями в соціокомунікаційних проектах Тема 4. Організація технологічних процесів управління знаннями в соціокомунікаційних проектах Тема 5. Проектування систем управління знаннями в соціокомунікаційних проектах Тема 6. Методологія проведення наукових досліджень на платформі електронної науки
Методи та критерії оцінювання: Методи і системні задачі багатокритеріального аналізу (БКА) процесів різної природи. Класифікація методів Основні задачі БКА Методи оцінювання важливості критеріїв Етапи підготовки багатокритеріальних рішень Прийняття рішень на основі експертних оцінок
Критерії оцінювання результатів навчання: Виконання практичних робіт 40 балів Залікова контрольна робота 60 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. Катренко А.В. Управління ІТ проектами. – Львів: Новий світ – 2000, 2011. 2. Халл Э., Джексон К., Дик Д. Разработка и управлене требованиями. М.: Telelogic, 2005. 3. Руководство к своду знаний по управлению проектами. Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004. – Project Management Institute, 2004. 3. Мир управления проектами. Под ред. Х. Решке, Х. Шелле. – М.: Аланс, 1994. 4. В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. Как управлять проектами. – М.: Синтеґ-Ґео, 1997. 1. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. – Львів: Новий світ – 2000, 2011. 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. – Львів: Новий світ – 2000, 2004. 3. Халл Э., Джексон К., Дик Д. Разработка и управлене требованиями. М.: Telelogic, 2005. 4. Руководство к своду знаний по управлению проектами. Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004. – Project Management Institute, 2004. 5. Современные методы управления портфелем проектов и офис управления проектами. Максимизация ROI. М.: PM Solutions Soft Systems, 2004. 6. Катренко А.В. Дослідження операцій. – Львів: «Магнолія плюс», 2007. 7. Фартрелл Т., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами. Достижение оптимального качества при минимуме затрат. – М.: Вильямс, 2003. 8. В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. Как управлять проектами. – М.: Синтеґ-Ґео, 1997. Допоміжна 1. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. – Львів: Новий світ – 2000, 2009. 4. Современные метлды управления портфелем проектов и офис управления проектами? Максимизация ROI. М.: PM Solutions Soft Systems, 2004. 5. Катренко А.В. Дослідження операцій. – Львів: «Магнолія плюс», 2007. 6. Фартрелл Т., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами. Достижение 5. И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. Управление проектами. – М., 2001. 2. Пайрон Т. Использование Microsoft Project 2002. – М.: Вильямс, 2003. 3. Гультяев А.К. Microsoft Project 2002. Русифицированная версия. С.-П.: Корона Пресс, 2003. оптимального качества при минимуме затрат. – М.: Вильямс, 2003
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).